Obnoviť stránku

Obchodné podmienky

 1. Základné informácie
 2. Ako môžete nakupovať na Alze
 3. Odchýlky pri predobjednávkach, objednávkach nad 4 000,- Eur a pri nákupe niektorých typov tovarov
 4. Možnosti doručenia tovaru
 5. Reklamácie alebo čo robiť s vadným tovarom
 6. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu
 7. Sťažnosti, alebo ako riešiť spory s Alzou
 8. Platenie, vrátenie peňazí, fakturačné údaje
 9. Ceny (vr. toho ako postupovať pri chybnej cene) a poukazy
 10. Bezpečnosť a ochrana informácií (GDPR)
 11. Záverečné ustanovenia (účinnosť, archivácia podmienok a pod.)

1. Základné informácie

Kto sme?

 • Obchodná firma: Alza.sk s. r. o. („Alza“)
 • Hlavná adresa a najväčší showroom: Mlynské Nivy 19034 / 5a, Bratislava
 • Sídlo spoločnosti: Sliačska 1D, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • IČO: 36562939
 • DIČ: 2021863811
 • Zápis v obchodnom registri: Mestského súdu Bratislava III, vložka číslo 35889/B
 • Kontakt: +421 2 5710 1800, alebo tento kontaktný formulár
 • Fakturačné údaje tu

Predávajúcim sa pre účely týchto VOP rozumie Alza ako je definovaná vyššie. 

Kupujúcim podľa týchto VOP je fyzická osoba v postavení spotrebiteľa alebo podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 • Podnikateľom sa rozumie:osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

K čomu slúžia obchodné podmienky?

1.1. Nákupom na Alze uzatvárate s Alzou zmluvu. Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) nám stanovujú obsah tejto zmluvy. 

1.2. Ďalšie informácie o Alze nájdete sekcii O nás.

Súhlas s obchodnými podmienkami

1.3. Vytvorením objednávky (napr. kliknutím na tlačidlo, ktorým objednávku dokončujete) sa pre vás tieto VOP stávajú záväzné. Súčasťou sú najmä Reklamačný poriadokPodmienky ochrany osobných údajovSpôsoby dopravy, podmienky jednotlivých ponúkaných služieb a ďalšie dokumenty, na ktoré odkazujeme.

Aké časti VOP sú záväzné a aké ilustratívne?

1.4. Na začiatku vybraných kapitol či iných komplikovanejších častí VOP sme pre vás vždy zhrnuli podstatu a najdôležitejšie informácie. Zhrnutie kapitoly je písané kurzívou a slúži  pre základnú orientáciu. 

1.5. Naopak číslované odstavce právne záväzné sú.


2. Ako môžete nakupovať na Alze

Nákup prostredníctvom e-shopu

2.1. Nakúpiť môžete na adrese www.alza.sk.

2.2. Objednávka je vytvorená v okamihu kliknutia na tlačidlo určené k dokončeniu objednávky. Do tej doby môžete svoju objednávku v košíku ľubovoľne upravovať, vrátane spôsobu dopravy a platby. 

2.3. Zmluva je uzatvorená až v okamihu, kedy vám objednávku potvrdíme. Potvrdenie objednávky obdržíte na vami zvolenej e-mailovej adrese, preto vás žiadame o prekontrolovanie správnosti vami zadaných údajov. Prílohou potvrdenia objednávky sú tiež tieto VOP a Reklamačný poriadok.

2.4. Následná zmena objednávky je možná len po vzájomnej dohode, poprípade za podmienok stanovených zákonom alebo týmito VOP. 

2.5. Objednávky cez e-shop www.alza.sk je možné vytvárať nonstop. 

2.6. Robíme všetko pre to, aby k výpadkom e-shopu nedochádzalo, ale výnimočným výpadkom nie je možné úplne predísť. Preto v prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci (napr. výpadok elektriny) nezodpovedáme za nedodržanie prevádzkovej doby e-shopu.

Nákup na predajni, prostredníctvom e-mailu 

2.7. Objednávať môžete aj za pomoci pracovníka Alzy na ktorejkoľvek z našich predajní, poprípade prostredníctvom telefónu alebo e-mailu, ktoré nájdete v sekcii O nás.

2.8. V prípade objednania cez e-mail je zmluva uzatvorená v momente doručenia potvrdenia objednávky na Váš e-mail. Pri objednávke cez telefón je zmluva uzavretá v momente Vášho potvrdenia. V prípade objednania s pomocou pracovníka Alzy je zmluva uzavretá okamihom (i čiastočnej) úhrady.

2.9. Kamenné predajne sú otvorené v ich prevádzkovej dobe, ktorú nájdete tu.

2.10. Alza si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, v prípade nákupu ktorýmkoľvek z ponúkaných spôsobov až do okamihu, kedy dôjde z Vašej strany k zaplateniu celej kúpnej ceny.


3. Odchýlky pri predobjednávkach, objednávkach nad 4 000,- Eur a pri nákupe niektorých typov tovarov

3.1. V prípade:

 • predobjednávok
 • objednávok nad 4 000,- Eur a
 • nákupu niektorých typov tovarov (napr. obuv, motorové vozidlá, poukazy a elektronický obsah),

platia nasledujúce odchýlky od týchto VOP a ich súčastí, ktoré sa použijú podporne (ak nie je nižšie stanovené inak).

Predobjednávky 

3.2. Pri predobjednávke tovaru sa jedná len o rezerváciu miesta na čakacej listine, nie o uzatvorenie (budúcej) kúpnej zmluvy. Bohužiaľ, nie sme schopní ovplyvniť termíny dodania jednotlivých tovarov ponúkaných v predobjednávkovom režime. Z toho dôvodu je kúpna zmluva uzatvorená až v okamihu, kedy budete informovaný, že sa na vás dostal rad a tovar je pre vás pripravený. Informácie o cene pri predobjednávkach nájdete nižšie.

Objednávky nad 4 000,- Eur

3.3. Akonáhle presiahne čiastka Vašej objednávky 4 000,- Eur vr. DPH, budete pri vytvorení objednávky vyzvaný, aby ste sa prihlásili do svojho užívateľského účtu, z ktorého ste už v minulosti s Alzou uzavreli kúpnu zmluvu a táto zmluva nebola predčasne ukončená (napr. Vaším odstúpením od kúpnej zmluvy). Pokiaľ tieto podmienky nesplníte, môže Alza Vašu objednávku bez ďalšieho zrušiť a odmietnuť uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

3.4. Z dôvodu predchádzania vzniku a minimalizácie vzniku škôd od vás Alza bude v tomto prípade tiež požadovať zaplatenie kúpnej ceny skôr, než dôjde k odoslaniu vybraného tovaru. Pokiaľ z Vašej strany nebude kúpna cena takto zaplatená, nemusí vám Alza tovar dodať.

Nákup obuvi

3.5. Pred kúpu obuvi odporúčame dôkladné zmeranie veľkosti svojej nohy. Akonáhle obuv prevezmete, odporúčame jej bezprostredné vyskúšanie s čistou ponožkou, aby nedošlo k zásahu do zdravotnej nezávadnosti obuvi.

3.6. V prípade odstúpenia od zmluvy v lehote 14 dní nám musíte vrátiť obuv čistú, bez známok nosenia a v originálnej krabici, ako keby skúška prebiehala v kamennej predajni.   

3.7. Pokiaľ obuv bude mať akékoľvek známky opotrebenia a nosenia, môžeme vám kúpnu cenu ponížiť o náhradu škody. Náhrada škody je v tomto prípade čiastka, o ktorú sa hodnota tovaru znížila (obvykle budeme nútení predať obuv ako použitú, a teda za nižšiu cenu). Ďalej môžeme vrátenú kúpnu cenu ponížiť aj napr. o náklady vynaložené na vyčistenie obuvi alebo ich opravu. Upozorňujeme vás, že v niektorých prípadoch sa môže náhrada škody v súčte vyšplhať až do výšky samotnej kúpnej ceny.

Nákup poukazov tretích strán (netýka sa Alza darčekových poukazov) 

3.8. Pri kúpe poukazov (voucherov) tretích strán je Alza len ich predajcom. S uplatnením plnenia z takýchto poukazov sa musíte obrátiť na poskytovateľa uvedeného na poukaze alebo v popise produktu na našom e-shope. 

3.9. Po zakúpení poukazu obdržíte na Vašej e-mailovej adrese, uvedenej buď vo Vašom zákazníckom účte alebo v rámci objednávky, unikátny kód k uplatneniu poukazu. S týmto kódom sa následne obráťte na príslušného poskytovateľa, ktorý vám na jeho základe poskytne predmetnú službu či tovar. Poukaz sa považuje za uplatnený v okamihu, kedy poskytovateľ overí jeho platnosť v našom informačnom systému. 

3.10. Od zmluvy na poukaz (voucher) môžete odstúpiť v prípade, že poukaz ešte nebol uplatnený. V prípade reklamácie tovaru alebo služby odporúčame obrátiť sa na príslušného poskytovateľa, ktorý s vami reklamáciu vybaví rýchlejšie a efektívnejšie.

Užívanie elektronického obsahu, SW apod. 

3.11. Pri užívaní všetkého elektronického obsahu (tj. vrátane software, PC hry, hry pre herné konzole a pod.) zakúpeného od Alzy musíte dodržiavať povinnosti stanovené nielen týmito VOP a právnymi predpismi upravujúcimi autorské diela, ale i konkrétnymi licenčnými podmienkami daného produktu (napr. EULA). Pokiaľ tieto povinnosti porušíte, potom ste povinný nahradiť prípadnú škodu, pričom takéto konanie môže mať v niektorých prípadoch trestnoprávny charakter.

3.12. Všetky elektronické diela môžete užívať výhradne pro svoju osobnú potrebu, a nie za účelom dosiahnutia priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu, ak nie je v licenčných podmienkach uvedené niečo iné. 

3.13. Nemôžete kopírovať zakúpený elektronický obsah, ani ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi a/alebo licenčnými podmienkami daného produktu. Prístup k elektronickému obsahu môže byť odopretý či licencia deaktivovaná v prípade, že elektronický obsah bol získaný v dôsledku Vašej protiprávnej činnosti.

3.14. Tieto ustanovenia VOP sa použijú rovnako na elektronický obsah, ktorý vám Alza poskytne ako dar.

Nákup motorového vozidla (automobily a motorky) 

3.15. V prípade nákupu motorového vozidla môže byť kúpna zmluva uzavretá iba za Vašej fyzickej prítomnosti v kamennej predajni Alzy, kde dôjde k predvedeniu vozidla a oboznámeniu najmä s jeho obsluhou a technickými parametrami. 

3.16. Pokiaľ si budete chcieť vozidlo rezervovať, môže Alza požadovať uhradenie vratnej zálohy, ktorá je splatná potvrdením rezervácie a bude započítaná oproti kúpnej cene. Pokiaľ sa rozhodnete vozidlo nekúpiť, bude vám záloha vrátená do 7 dní (záloha nie je zúročená). 

3.17. Vlastníkom vozidla sa stanete v momente, kedy zaplatíte kúpnu cenu v plnej výške a podpíšete preberací protokol, v ktorom potvrdíte prevzatie vozidla. 

3.18. Ak je objednávka motorového vozidla vytvorená cez e-shop a budete chcieť odstúpiť od kúpnej zmluvy motorového vozidla, ktoré ste zároveň v medzičase už prihlásili do evidencie motorových vozidiel (alebo vám bol vystavený technický list), môžeme vám pred vrátením ponížiť kúpnu cenu. Takéto poníženie je najmenej 30 % kúpnej ceny a zodpovedá zníženiu hodnoty vozidla v dôsledku jeho prihlásenia do príslušnej evidencie.


4. Možnosti doručenia tovaru

4.1. Spôsoby, podmienky a ceny jednotlivých doručení nájdete tu.

4.2. Akonáhle dôjde k uzatvoreniu zmluvy, doručí vám Alza vybraný tovar zvoleným spôsobom a Vašou povinnosťou je takéto doručenie umožniť a tovar prevziať. Spoločne s tovarom vám Alza dodá i ďalšie doklady, ktoré sa k veci vzťahujú. Pokiaľ ste zvolili dodanie na adresu či výdajné miesto niektorého z našich prepravných partnerov, odovzdá Alza tovar dopravcovi, ktorý zaistí jeho doručení vami zvoleným spôsobom v uvedenom čase. Až do okamihu, kedy vám bude tovar doručený a odovzdaný, poprípade do okamihu, kedy odmietnete tovar prevziať, nesie nebezpečenstvo škody na tovare Alza. 

4.3. O predpokladanom čase a ďalších informáciách ohľadne vami zvoleného spôsobu doručenia budete informovaný prostredníctvom vašej uvedenej e-mailovej adresy. Predpokladaný čas doručení sa môže zmeniť v závislosti na logistických možnostiach Alzy a/alebo jej dopravcov, o čom budete bezodkladne informovaný. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému Alza nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

4.4. Behom preberania tovaru by ste si mali skontrolovať, či vám bol naozaj doručený taký počet tovaru, aký ste si objednali. Ďalej by ste mali skontrolovať, či balík nie je už na pohlaď zničený, stlačený alebo inak zdeformovaný. Pokiaľ bude balík poškodený, máte právo neprevziať tovar, poprípade tovar prevziať a do preberacieho protokolu spoločne s prepravcom zaznamenať jeho stav. Takýto protokol následne spoločne s popisom vady zásielky tovaru odošlete e-mailom na adresu [email protected], poprípade tak môžete učiniť poštou na adresu, ktorú nájdete v sekcii O nás.

Špecifické podmienky dodania pri platbe vopred alebo pri nakúpe právnickou osobou 

4.5. Pokiaľ ste za svoj tovar zaplatili popredu prostredníctvom internetu, musíte sa behom jeho odovzdania preukázať PIN kódom v nasledujúcich prípadoch:

 • pri objednávke do Alzaboxu;                
 • pri objednávke na pobočku;
 • pri objednávke AlzaExpress;
 • v závislosti na podmienkach prepravy iného zvoleného prepravcu.

Tento PIN kód vám bude doručený na telefónne číslo, ktoré ste uviedli v objednávke. V takomto prípade má zároveň Alza alebo prepravca právo požadovať od vás predloženie občianskeho preukazu či cestovného pasu, poprípade na miesto PIN kódu si môže vyžiadať váš podpis pri prevzatí. Pokiaľ sa Alze nepreukážete, môže dôjsť k tomu, že vám tovar nebude vydaný.

4.6. Ak nakupujete ako právnická osoba, bude tovar odovzdaný len 

 1. štatutárnemu orgánu právnické osoby, 
 2. osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou, alebo
 3. osobe, ktorá je vedená ako „správca“ v profile na stránke www.alza.sk, a zároveň sa preukáže preukazom totožnosti.

  4.7. Tovar zakúpený podnikajúcou fyzickou osobou bude odovzdaný len po predložení platného preukazu totožnosti.

  4.8. Pokiaľ  ste v okamihu kúpy platcom DPH, nevyzdvihujete si tovar osobným odberom na predajni a tovar je fakturovaný s 0 % sadzbou DPH, musí byť v takomto prípade miestom dodania adresa sídla alebo prevádzky uvedenej v obchodnom, živnostenskom alebo obdobnom registri.

  4.9. V prípade, že odmietnete tovar pri doručovaní prevziať, máte náhradnú lehotu na jeho vyzdvihnutie. Pokiaľ ani v takejto dodatočnej lehote tovar nevyzdvihnete, dochádza automaticky k odstúpeniu od zmluvy.

  4.10. V prípade kúpy digitálneho obsahu dochádza k jeho dodaniu v okamihu doručenia e-mailu od Alzy, v ktorom vám sprístupní odkaz na jeho stiahnutie alebo v okamihu sprístupnenia odkazu k stiahnutiu v užívateľskom účte na www.alza.sk. Takýto odkaz k stiahnutiu je platný len po dobu 60 dní. 

  4.11. Pokiaľ vám bude dodané väčšie množstvo, než ste si objednali, máte možnosť tento prebytok odmietnuť. Ak tak neučiníte, je kúpna zmluva uzavretá v súvislosti aj s týmto tovarom a ste povinný doplatiť cenu prebytkového tovaru.

  4.12. Vyzdvihovať tovar z AlzaBoxu je možné nonstop, s výnimkou AlzaBoxov umiestnených v objektoch so stanovenou otváracou dobou (napr. obchodné centrum) a výnimočných výpadkov. 


  5. Reklamácie alebo čo robiť s vadným Tovarom

  5.1. Všetky podmienky a postupy v prípade reklamácie tovaru sa riadia Reklamačným poriadkom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

  5.2. Pokiaľ zakúpený tovar predáte alebo darujete (prípadne inak k tomuto tovaru prevediete vlastníctvo), musíte nás o tejto skutočnosti informovať Vy i nový vlastník. Pokiaľ tak neučiníte, budeme k vám, ako k pôvodnému kupujúcemu, pristupovať ako k vlastníkovi veci (napr. pri reklamácii budeme jednať s vami a pri prípadnom vrátení peňazí budeme peniaze vracať vám).

  Kedy má tovar vadu?

  5.3. Tovar má vadu, ak nemá dojednané vlastnosti. Za vadu sa považuje aj plnenie spočívajúce v dodaní iného tovaru a tiež vada v dokladoch nevyhnutných pre užívanie tovaru. Vaše právo z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má tovar pri prechode nebezpečenstva škody na vás ako kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Vaše právo založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú mohla Alza spôsobiť porušením svojej povinnosti. 

  5.4. Právo z vadného plnenia vám neprináleží, pokiaľ ste pred prevzatím veci vedeli, že vec má vadu, alebo pokiaľ ste vadu sami spôsobili. Ak má vec vadu, sme z nej zaviazaní, a ak sa jedná o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, máte miesto práva na výmenu veci, právo na primeranú zľavu.

  Prechod nebezpečenstva škody 

  5.5. Ako kupujúci čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci tovar podľa možnosti prehliadnite a presvedčte sa o vlastnostiach a množstve dodaného tovaru. O prípadných zistených vadách a nedostatkoch ste nás povinný bez zbytočného odkladu informovať. 

  5.6. Nebezpečenstvo škody prechádza na vás ako kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, ak neprevezmete tovar, hoci sme Vám s nim umožnili nakladať. 

  5.7. Škoda na tovare, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na Vás, nemá vplyv na vašu povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Kúpnu cenu nemusíte zaplatiť len v prípade ak škoda bola spôsobená našim porušením povinnosti.Vaším omeškaním s prevzatím tovaru nám vzniká právo tovar po predchádzajúcom upozornení vhodným spôsobom predať potom, čo sme Vám poskytli dodatočnú primeranú lehotu k prevzatiu. To platí aj vtedy, ak ste v omeškaní s platením, ktorým je odovzdanie tovaru podmienené.

  Zodpovednosť predávajúceho 

  a) Zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä zodpovedáme za to, že v dobe kedy prevezmete tovar: má vlastnosti, ktoré sme si dojednali; a ak chýba takéto dojednanie, že tovar má také vlastnosti, ktoré popisujeme my alebo výrobca, alebo ktoré očakávate s ohľadom na povahu tovaru a na základe nami alebo výrobcom vykonanej reklamy;

  b) sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie uvádzame alebo, ku ktorému je tovar tohto druhu obvykle používaný;

  c) je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; a

  d) vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

  e) Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

  f) Ste oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, ak nie je uvedené inak, to sa však netýka:

  I) tovaru predávaného za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná;

  II) na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním;

  III) pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí; alebo

  IV) ak to vyplýva z povahy tovaru.

  V) pri spotrebnom tovare (napr. kozmetika, drogistické výrobky apod.) ste oprávnený uplatniť právo z vady do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov, ak nie je však na tovare uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skráti len do dátumu vyznačeného na obale tovaru.

  Uplatnenie práv z vadného plnenia pri darčekoch 

  5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytovaný aj darček, je možné uplatniť právo z vady do 24 mesiacov len pri predávanom tovare, ale nie pri darčeku poskytnutom spoločne s tovarom. Pri týchto darčekoch môžete uplatniť práva z vadného plnenia len do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 

  5.9. Ak nakupujete ako podnikateľ (t. j. nákup na IČO) nie ste oprávnený pri darčeku uplatniť práva z vadného plnenia. Pre kupujúceho podnikateľa môže byť lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia upravená odlišne, ak je to u daného typu tovaru výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť. Tovar je v takom prípade označený nasledovne Záruka - článek (alza.sk)

  Podstatné porušenie zmluvy

  5.10. Ak sa vada vyskytne v uvedenej lehote a ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, máte právo:

  a) na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môžete požadovať len výmenu tejto súčasti; ak to nie je možné, môžete odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, máte právo na bezplatné odstránenie vady;

  b) na odstránenie vady opravou tovaru;

  c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

  d) odstúpiť od zmluvy.

  5.11. Ako kupujúci máte povinnosť nám oznámiť, aké právo ste si zvolili, a to pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôžete zmeniť bez nášho súhlasu; to neplatí, ak ste žiadali opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstránime vady v primeranej lehote alebo ak Vám oznámime, že vady neodstránime, môžete požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť.Ak si nezvolíte svoje právo včas, máte práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy - viď nižšie. Ako spotrebiteľ máte právo na primeranú zľavu aj v prípade, že Vám nemôžeme dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že nenapravíme tovar v primeranom čase, alebo že by vám zaistenie nápravy pôsobilo značné ťažkosti.

  Nepodstatné porušenie zmluvy

  5.12. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, máte právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ neuplatníte právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpite od zmluvy, môžeme Vám dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môžeme odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru. Ak neodstránime vadu veci včas alebo vadu veci odmietneme odstrániť, môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôžete meniť bez nášho súhlasu.

  Porušenie zmluvy všeobecne

  5.13. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti máte aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôžete tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave (tretia reklamácie rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady súčasne). V takom prípade máte ako spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť. 

  5.14. Pri dodaní nového tovaru nám vrátite na vlastné náklady tovar pôvodne dodaný (vrátane všetkého dodaného príslušenstva). 

  5.15. Ak nám neoznámite vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli pri včasnej prehliadke a náležitej starostlivosť zistiť, súd vám právo z chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

  Záruka za akosť

  5.16. Zárukou za akosť sa zaväzujeme, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na obvyklé použitie alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti tovaru na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť tovaru. 

  5.17. Záručná doba plynie od odovzdania tovaru Vám; ak bol tovar podľa zmluvy odoslaný, plynie od dodania tovaru do miesta určenia. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky niekto iný ako my, plynie záručná doba až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, ak ste si objednali uvedenie do prevádzky od nás spolu s tovarom či najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas ste poskytli na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. 

  5.18. Právo zo záruky nemáte, ak vadu spôsobila, po prechode nebezpečenstva škody na tovare na Vás,  vonkajšia udalosť.


  6. Odstúpenie od zmluvy

  6.1. Pri odstúpení od zmluvy, ktorého predmetom je zariadenie, na ktorom máte svoje osobné dáta, odporúčame aby ste si svoje dáta zálohovali a zo zariadenia ich následne zmazali (pokiaľ je to možné).

  6.2. O spôsobe vrátenia peňazí pri odstúpení od zmluvy nájde informácie nižšie. 

  Som spotrebiteľ

  i

  Ako spotrebiteľ máte právo vrátiť tovar v lehote 14 dní, pokiaľ ste ho zakúpili distančne, tzn. napríklad cez e-shop www.alza.sk. Tovar musíte v takomto prípade vrátiť nezničený, nepoškodený a bez známok používania. Tovar by ste si mali vyskúšať a prehliadnuť  rovnako, ako keby ste tak robili v bežnej kamennej predajni. Pokiaľ budú na tovare známky opotrebenia alebo iného užívania, môžeme vám ponížiť vrátenú kúpnu cenu o zníženie hodnoty tovaru vplyvom takéhoto užívania. 

  Odstúpiť od zmluvy nemôžete napr. pri  hygienickom tovare, ktorý vám bol dodaný v uzatvorenom ochrannom obale a Vy ste ho z takéhoto obalu vyňali, u novín, periodík alebo časopisov a ďalej tiež pri tovare, ktorý bol zhotovený na základe Vašich požiadaviek. Ďalšie prípady, v ktorých nemožno odstúpiť od zmluvy, nájdete nižšie.

  Jak postupovat při odstoupení od smlouvy včetně podrobnějších podmínek naleznete níže.

  Podrobnejšie informácie pre spotrebiteľa 

  6.3. Ak ste spotrebiteľom (tj. nejde o objednávku „na firmu“, resp. objednávku, v ktorej ste uviedli svoje IČO), máte právo odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny v lehote štrnásť dní

  1. V prípade kúpnej zmluvy beží lehota 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
  2. V prípade zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží lehota 14 dní odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.
  3. Pri pravidelnej opakovanej dodávke tovaru beží lehota 14 dní odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

  Akým spôsobom môžete od zmluvy odstúpiť?

  6.4. Spôsoby odstúpenia sú pre vás zoradené podľa rýchlosti vybavenia a Vášho pohodlia pri ich zadávaní:

  1. Odporúčanou možnosťou, ako od zmluvy odstúpiť, je prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu v sekcii Reklamácie a vrátenie tovaru (funguje aj z mobilnej aplikácie), prípadne prostredníctvom kiosku na predajni. Takto zadané odstúpenie sme vďaka priamemu napojeniu na naše systémy schopní vybavovať najrýchlejšie.
  2. Odstúpiť je možné tiež pohodlne prostredníctvom AlzaBoxov. Aktuálne podmienky vrátenia tovaru prostredníctvom AlzaBoxu po odstúpení od zmluvy alebo pri vybavovaní reklamácií nájdete tu. Pred vrátením tovaru vložením do AlzaBoxu si prosím tieto podmienky prečítajte.
  3. Odstúpiť od zmluvy môžete ďalej vyplnením a odoslaním vzorového formulára na našom webe.
  4. V neposlednom rade je možné odstúpiť prostredníctvom konzultanta predaja na predajni.
  5. Od zmluvy môžete odstúpiť i korešpondenčne odoslaním vzorového formuláru na adresu: 

  i

  Alza.sk s.r.o.
  Mlýnské Nivy 19034/5a
  821 09 Bratislava

  Ako a kedy musíte vrátiť tovar

  6.5. Akonáhle odstúpite od zmluvy, musíte nám tovar vrátiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od samotného odstúpenia od zmluvy. Tovar vraciate na svoje náklady, ktoré vám nebudú preplatené. Tovar by mal byť nepoškodený, nepoužívaný a čistý, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré ste k nemu obdŕžali. Pokiaľ je to možné, tovar by mal byť vrátený v originálnom obale. 

  Kedy od zmluvy odstúpiť nemôžete

  6.6. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar či hygienické potreby, možno od zmluvy odstúpiť len v prípade, pokiaľ nie je porušené originálne balenie, poprípade iný hygienický obal chrániaci samotný tovar. To sa týka napr. drogistických výrobkov, kozmetiky apod. 

  6.7. Odstúpiť od zmluvy tiež nemožno v prípade poskytnutia služieb za odplatu, pokiaľ sme vám ich poskytli v lehote 14 dní od objednania takejto služby. Typicky v prípade, pokiaľ vám poskytujeme napr. montáž spotrebiču s Vaším výslovným súhlasom. Ďalším prípadom, kedy nemôžete odstúpiť od zmluvy je tovar, ktorý sme akokoľvek upravili na základe Vašich osobných požiadaviek.

  Ďalšie prípady, v ktorých nie je možné odstúpiť od zmluvy

  6.8. Pokiaľ tovar podlieha rýchlej skaze alebo má krátkodobú spotrebu, popr. bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom.

  6.9. V prípade opravy alebo údržby vo vami určenom mieste na Vašu žiadosť. Jedná sa predovšetkým o prípady opráv domácich spotrebičov apod. 

  6.10. V prípade zvukovej alebo obrazovej nahrávky či počítačového programu, ktoré vám boli dodané v zapečatenom obale a vy ste tento obal porušili. 

  6.11. V prípade dodania novín, periodík alebo časopisov, okrem predplatného.

  6.12. Nemožno odstúpiť vo vzťahu k samotnej preprave tovaru, nakoľko je zaisťovaná s ohľadom na určité obdobie.

  6.13. Nemožno odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je vykonanie naliehavých opráv a údržby, o ktoré ste výslovne požiadali Alzu a to neplatí pre zmluvy o službách a pre zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy a údržby, ak boli uzatvorené počas návštevy  Alzy u Vás a tieto služby alebo tovary ste si vopred neobjednali. 

  6.14. Nemožno odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s Vašim výslovným súhlasil a vyhlásili ste, že ste boli riadne poučení o tom, že vyjadrením tohto súhlasu strácate právo na odstúpenie od zmluvy.

  6.15. Nemožnosť odstúpiť v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je darčekový poukaz, ktorý bol Vami vybratý z ochranného obalu (tj. napr. z obálky), pretože v takomto prípade dochádza k zverejneniu tajného kódu, ktorý je týmto znehodnotený a spotrebovaný. V prípade dodania digitálneho obsahu za odplatu. Klasickým prípadom digitálneho obsahu sú licencie k počítačovým softwarom (Windows apod.), digitálne kľúče k počítačovým hrám alebo e‑booky. Pri objednávke digitálneho obsahu beriete na vedomie, že od takejto zmluvy vzhľadom k jej povahe nemožno odstúpiť, pretože príslušný digitálny obsah vám bude okamžite poskytnutý k stiahnutiu, a teda k užívaniu. Týmto nie je dotknuté vaše právo odstúpiť od zmluvy pri ostatnom tovare, ktorý ste nakupovali spoločne s digitálnym obsahom, pokiaľ to jeho povaha umožňuje (napr. pokiaľ ste kúpili e-book a tlačenú knihu, tlačenú knihu môžete do 14 dní vrátiť). 

  Čo ak vrátite tovar poškodený, poškriabaný či inak opotrebovaný?

  6.16. V prípade, že vrátite tovar poškodený, poškriabaný, či s inými známkami opotrebenia, resp. ak došlo k zníženiu hodnoty tovaru v dôsledku toho, že ste s  týmto tovarom nakladali inak, než je nutné s ním nakladať vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti, môžeme vám vrátenú kúpnu cenu tovaru ponížiť o čiastku, ktorá zodpovedá takémuto opotrebeniu. Takýmto prípadom bude napr. vrátenie poškrabaného telefónu, stlačený displej monitoru alebo zanesený reproduktor nečistotami.  V takýchto prípadoch dôjde k vyčísleniu škody, o ktorú bude Vaša vrátená kúpna cena ponížená.

  Ako vám vrátime peniaze?

  6.17. Peniaze vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy rovnakým spôsobom, akým prebehla platba. Nemusíme vám však peniaze vrátiť skôr, ako vrátite tovar, poprípade, ako preukážete, že ste tovar odoslali alebo vložili do AlzaBoxu. Taktiež máte právo na vrátenie peňazí vynaložených na dodanie tovaru pri jeho objednávke, avšak len do výšky rovnajúcej sa najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru na Alze, a ak odstupujete od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

  6.18. V prípade preplatenia v hotovosti môže Alza od Vás požadovať predloženie identifikačného preukazu, ako je občiansky preukaz alebo cestovný pas, za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenia legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Pokiaľ takýto preukaz nepredložíte, môžeme odmietnuť vám peňažné prostriedky vyplatiť.

  Čo ak boli súčasťou tovaru darčeky?

  6.19. Pokiaľ ste v súvislosti s nákupom tovaru obdŕžali od Alzy darčeky, a využili ste možnosť odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, musíte nám spolu s tovarom vrátiť aj poskytnuté darčeky, vrátane všetkého o čo ste sa obohatili. V prípade, ak nevrátite poskytnuté darčeky bude sa to považovať za bezdôvodné obohatenie. Ak vydanie darčeku nebude možné, máme právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny darčeka. Taktiež v prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sa posudzujú samostatne. 

  6.20. V prípade odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služieb ktorých poskytovanie už bolo začaté, musíte nám aj napriek odstúpeniu pomernú časť ceny zaplatiť.

  Ďalšie informácie k odstúpeniu od zmluvy nájdete tu

  Som podnikateľ

  i

  Pri nákupe ako podnikateľ (teda na IČO) nemáte pri nákupe urobeného dištančne, na rozdiel od spotrebiteľa, zo zákona právo vrátiť tovar v lehote 14 dní. Zákon v tomto ohľade zvýhodňuje iba spotrebiteľa.

  Napriek tomu aj podnikateľom umožňujeme odstúpiť od zmluvy za rovnakých podmienok ako spotrebiteľom. Pokiaľ ste teda nakúpil ako podnikateľ, môžete od zmluvy odstúpiť do 14 dní podľa pravidiel uvedených vyššie. 

  6.21. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na vás ako podnikateľa vzťahujú rovnaké pravidlá ako v prípade spotrebiteľa. Tieto pravidlá sú uvedené vyššie v tomto čl. 6 "Odstúpenie od zmluvy".

   6.22. Z dôvodu ochrany Vašich práv a predchádzania trestnej činnosti, pokiaľ ste nakupovali ako právnická osoba a prajete si preplatiť vystavený dobropis v hotovosti priamo na predajni Alzy, bude čiastka preplatená iba tým osobám, ktoré môžu konať za príslušnú právnickú osobu v zmysle ods. 4.6.

   6.23. Uskutočňujeme v prvom rade maloobchodný (retailový) predaj, tj. dodávame tovar primárne fyzickým osobám ako koncovým zákazníkom, a preto si výslovne vyhradzujeme právo, za účelom obslúženia čo najväčšieho počtu fyzických osôb ako svojich cieľových zákazníkov, Vám zrušiť objednávku,  v prípade, že množstvo objednaného tovaru prevyšuje množstvo bežnej spotreby pre potreby fyzických osôb ako koncových zákazníkov. V takýchto prípadoch Vás Alza upozorní e-mailom na zrušenie objednávky a prípadne Vám vráti už zaplatenú kúpnu cenu.

   6.24. Ako retailový predajca nenesieme zodpovednosť za ďalší predaj našich produktov a za prípadný ušlý zisk s tým súvisiaci sku . 

    V akých prípadoch môže odstúpiť od zmluvy Alza?

    i

    V niektorých prípadoch máme aj my právo od zmluvy odstúpiť. Je tomu tak najmä v prípade chybného nacenenia tovaru, kedy je cena zjavne neprimeraná.  Môžeme tiež odstúpiť v prípade, kedy si objednáte tovar, ktorý je však určený len pre určitý okruh zákazníkov, napr. len pre školy.

    Odstúpenie Alzou v prípade chyby v cene tovaru

    6.25. V prípade chybného nacenenia tovaru, bližšie popísaného v kapitole IX. týchto VOP, má Alza právo odstúpiť od zmluvy. V takomto prípade nastane zo strany Alzy stornovanie objednávky, poprípade iné vyrozumenie, z ktorého bude jasné, že Alza od zmluvy odstupuje.

    6.26. Pokiaľ ste už zaplatili časť kúpnej ceny tovaru, bude vám táto čiastka vrátená späť rovnakým spôsobom najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po odstúpení od zmluvy Alzou.

    Odstúpenie Alzou v prípade kúpy tovaru určeného konkrétnemu okruhu zákazníkov

    6.27. Upozorňujeme, že niektoré tovary môžu byť dostupné len určitému okruhu zákazníkov. V takomto prípade je informácia jasne a zrozumiteľne uvedená na samotnom produkte či v jeho popise. Pokiaľ si objednáte tovar a nespadáte pod takýto okruh zákazníkov, má Alza právo od zmluvy odstúpiť. To sa týka predovšetkým produktov určených iba podnikateľom či zdravotníckych prostriedkov, ktoré sú určené iba pre koncových užívateľov a ich ďalšia distribúcia nie je možná.


    7. Sťažnosti alebo ako riešiť spory s Alzou

    7.1. Záleží nám na tom, aby ste byli s Alzou spokojný. A pokiaľ sa nám niečo nepodarí, tak sa k situácii postavíme čelom. I keď je pre nás zákazník na prvom mieste, nemôžeme bohužiaľ ani pri najlepšom fungovaní vylúčiť, že dôjde k výnimočným pochybeniam nášho zamestnanca. Pre najrýchlejšie vyriešenie Vašej sťažnosti máme nastavený interní proces, v rámci ktorého rýchlo preskúmavame sťažnosti našich zákazníkov. 

    7.2. První krok

    Zákaznícka linka nonstop: +421 2 5710 1800 alebo elektronicky cez náš kontaktný formulár 

    7.3. Druhý krok

    Tím pre sťažnosti, ktorému môžete napísať cez tento kontaktný formulár

    Pre riešenie v rámci druhého kroku prosíme vždy najskôr odkážte na pôvodne riešený prípad, označený v rámci komunikácie ako "CCT“ + číslo prípadu. 

    7.4. Třetí krok

    Pokiaľ sťažnosť nevyriešime k vašej spokojnosti, je možné tieto spory riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade môžete ako spotrebiteľ (nesmie ísť o „nákup na IČO“) kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia či spor riešiť on-line prostredníctvom k tomu určenej platformy


    8. Platenie, vrátenie peňazí, fakturačné údaje

    8.1. Na našom e-shope je možné platiť týmito spôsobmi. Alza si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia. Ako spôsob platby môžete zvoliť tiež platbu kryptomenou (napr. Bitcoin), pokiaľ ju Alza umožňuje. Pokiaľ budete z akéhokoľvek dôvodu následne požadovať vrátenie kúpnej ceny tohto tovaru, môže byť táto cena vrátená len v mene, ktorá je uvedená na faktúre za tento tovar (spravidla v eurách) a vo výške uvedenej na faktúre. Prípadné pohyby v kurze kryptomien nebudú pri vrátení kúpnej ceny zohľadnené, s čím vyslovujete súhlas.

    8.2. Do doby úplného zaplatenia kúpnej ceny je tovar stále vo vlastníctve Alzy (tzv. výhrada vlastníckeho práva). 

    8.3. Údaje na faktúre nemožno bohužiaľ po odoslaní objednávky meniť. 

    8.4. K vráteniu dane osobám z tretích krajín pri vývoze tovaru za splnenia podmienok zákona o DPH dochádza bezhotovostne na účet zákazníka, pokiaľ Alza nerozhodne o výplate iným spôsobom. Dôvodom preferencie bezhotovostnej platby je nielen legislatíva obmedzujúca platby v hotovosti, ale aj obmedzenie rizika prania špinavých peňazí.

    Vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy

    8.5. Pokiaľ odstúpite od zmluvy alebo vám budú peňažné prostriedky vrátené z iného dôvodu, vrátime vám peniaze rovnakým spôsobom, akým sme ich od vás prijali. Pokiaľ však peniaze nemožno vrátiť rovnakým spôsobom, napríklad ste platili v hotovosti na predajni, kuriérovi alebo došlo k exspirácii Vašej platobnej karty, zodpovedáte za správnosť údajov, ktoré nám k vráteniu poskytnete. Za správnosť údajov zodpovedáte aj v prípade, kedy sme vám vyhoveli a peniaze vraciame iným spôsobom.


    9. Ceny

    i

    Všetky naše ceny sú konečné, v eurách (Eur) a vrátane DPH. V cene tovaru nie je zahrnutá cena dopravy a prípadnej dobierky, ktorá sa zobrazí až v poslednej fáze objednávky tzv. košíku podľa Vášho výberu. Výsledná cena objednávky v prípade platby v hotovosti je zaokrúhľovaná podľa platnej legislatívy. 

    Pokiaľ dôjde behom objednávky k zneužitiu údajov (osobných alebo firemných), poprípade platobnej karty, môžeme  takúto objednávku zrušiť.

    Zdá sa vám cena podozrivo nízka? Alebo chyby v cene tovarov

    i

    Všetky nami uvádzané ceny sú konečné. V ojedinelých prípadoch však môže dôjsť ku chybe v cene tovaru alebo služby (aj keď robíme maximum pre prevenciu, tak tomuto nie sme bohužiaľ schopní úplne zabrániť, aj naši zamestnanci sú len ľudia). Podrobnosti o chybách v nacenení, vrátane informácie o oprávnení Alzy odstúpiť od takejto zmluvy, nájdete nižšie.

    Podrobnejšie informácie o chybnom nacenení tovaru

    9.1. Môžu nastať prípady, kedy dôjde k chybnému uvedeniu ceny tovaru. Takýmito prípadmi sú najmä, nie však výlučne:

    1. cena tovaru je na prvý pohľad zjavne nesprávna (napr. sa výrazne odchyľuje od obvyklej ceny tovaru),
    2. cena súvisiacich služieb ako doprava, poistenie predlženej záruky apod., je zjavne nesprávna,
    3. v cene tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic, alebo
    4. zľava na tovare presahuje 50 % bez toho, aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie

    9.2. V týchto prípadoch si Alza vyhradzuje právo zmluvu neuzavrieť, poprípade od takejto zmluvy odstúpiť aj po tom, čo ste už obdŕžali e-mail potvrdzujúci objednávku. O takomto kroku vás musíme bezodkladne informovať.

    9.3. V prípade, kedy zľava na tovare dosiahne 80 % a viac, odporúčame Vám overiť si, či nedošlo ku chybe v nacenení, prostredníctvom kontaktného formulára, pretože aj pri tovare so zjavne chybnou cenou sa objaví automaticky informácia, že sa jedná o tovar zlacnený, resp. tovar vo výpredaji a pod.

    Použitie poukazov v rozpore s podmienkami

    i

    Ak dôjde z Vašej strany k použitiu zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami, môžeme takúto zmluvu na základe ďalej popísaných podmienok vyhlásiť za neplatnú.

    Neoprávnené použitie poukazu 

    9.4. Za neplatne uzatvorenú môže byť vyhlásená zmluva, pokiaľ došlo k neoprávnenému použitiu zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami. Takýmto neoprávneným použitím môže byť

    1. použitie poukazu na tovar, na ktorý nie je určený,
    2. poukaz bol použitý na nákup, ktorý nedosahuje minimálne stanovené ceny alebo
    3. Alza zistí, že zľavový poukaz bol už použitý.

    9.5. Ak nestanovíme inak, nie je možné kombinovať jednotlivé poukazy.

    Cenu a termín dodania u predobjednávok berte prosím s rezervou!

    i

    V prípade predobjednávok sa jedná len o predbežnú cenu, ktorá sa môže od koncovej líšiť. Bohužiaľ nemôžeme vždy zaručiť konkrétny termín dodania, preto vás o všetkých nových skutočnostiach budeme vždy predom informovať. Bližšie informácie nájdete nižšie.

    Ďalšie informácie o predobjednávkach 

    9.6. V prípade vami uskutočnenej predobjednávky tovaru je cena takéhoto tovaru len predbežná. Výsledná cena tovaru sa tak môže líšiť. O zmene ceny vás bude Alza informovať. Kúpna cena tovaru bude stanovená až po naskladnení tovaru Alzou. Prípadný rozdiel medzi uhradenou odhadovanou cenou za predobjednávku a konečnou kúpnou cenou Vám Alza vráti, alebo ho doplatíte pred dodaním tovaru. Pokiaľ Vám konečná cena nevyhovuje, môžeme predobjednávku zrušiť.

    9.7. Alza si pri tovare, ktorý je možno predobjednať, vyhradzuje právo zmeniť termín dodania, a to aj opakovane. V prípade podstatnej zmeny termínu dodania (tj. o viac než 14 dní) máte právo predobjednávku zrušiť. Ak sa zmenia okolnosti, z nich Alza vychádzala v okamihu vami uskutočnenej predobjednávky tovaru do tej miery, že od Alzy nebude možné rozumne požadovať, aby bola predobjednávkou viazaná, má Alza právo predobjednávku zrušiť bez ďalšieho a následne vás o tom informovať.

    Ako počítame zľavy?

    9.8. Pôvodná cena (na webe typicky vyobrazená v rámci informovania o zľave ako preškrtnutá) znamená najnižšiu cenu za posledných 30 dní pred zľavnením, za ktorú predmetný tovar/službu/licenciu Alza ponúkala na svojom e-shope. Vo výpočte pôvodnej ceny sa nezohľadňujú individuálne cenové zvýhodnenia a cenové zvýhodnenia, ktoré nie sú zahrnuté priamo v aktuálnej predajnej cene daného tovaru (t. j. nie sú poskytované automaticky a plošne). Takto vypočítaná pôvodná cena zostáva v platnosti aj v prípade, kedy je tovar zľavnený postupne niekoľkokrát v kratšom časovom horizonte, maximálne však po dobu 90 dní.

    Akčná ceny a výkup od neplatcu DPH 

    9.9. Akčné ceny platia do vypredania zásob Alzy. Pri uvedení zostávajúceho počtu kusov tovaru do vypredania takéhoto počtu, poprípade do skončenia akcie podľa toho, čo nastane skôr.

    9.10. Pokiaľ bol tovar vykúpený od neplatcu DPH (typicky spotrebiteľa) a tento tovar následne vystavujeme v kategórii „rozbalené“, „použité“ alebo „zánovné“, uvádzame v súlade so zákonmi cenu bez DPH. Táto skutočnosť môže byť premietnutá až v koncovej faktúre. 

    9.11. Pokiaľ nakupujete ako podnikateľ a dosiahnete určitý nákupný obrat , môže vám byť na našom e-shope pri určitom tovare zobrazená nižšia kúpna cena než neprihlásenému užívateľovi.

    Študentský program Alzy

    i

    Alza ponúka svojím registrovaným užívateľom, ktorí sú zároveň študentmi a držiteľmi preukazu ISIC/ITIC (ďalej len „študent“), registráciu do študentského programu Alzy a možnosť čerpania výhod popísaných nižšie. Bližšie informácie nájdete tu.

    Bližšie podmienky študentského programu

    9.12. Podmienkou pre vznik členstva je registrácia študenta. Tá prebieha zadaním čísla preukazu buď  v užívateľskom profile  Moja Alza v nastavení účtu  alebo v poslednom kroku objednávky v sekcii Dodacie údaje. Každý preukaz ISIC/ITIC môže byť zaregistrovaný len k jednému užívateľskému účtu na e-shope Alzy. Pre registráciu je nutné, aby sa meno a priezvisko na preukaze zhodovalo s účtom, pod ktorým je registrovaný.

    9.13. Platnosť preukazu ISIC je overovaná pri každom nákupe uskutočňovanom študentom. V prípade, že preukaz stratí platnosť, vyhradzujeme si právo na jeho automatické vymazanie z účtu registrovaného užívateľa – študenta. Týmto automatickým výmazom zaniká členstvo študenta v študentskom programe, pričom o tejto skutočnosti nebudete Alzou informovaný.

    9.14. V rámci študentského programu získava študent výhodnejší, tzv. študentský, cenník na vybraný tovar na e-shope Alzy. Študentské ceny sa ukazujú na webových stránkach Alzy pri každom produkte, na ktorý sa študentská cena vzťahuje. Tieto produkty nie sú na webových stránkach nijak graficky odlíšené či oddelené od tovaru, na ktorý študentská cena nevzťahuje. Ponuku tovaru zvýhodneného podľa študentského cenníku Alza priebežne obmeňuje.

    9.15. Ďalšou výhodou registrácie v študentskom programe sú aj nárazové akcie (poskytované zľavy) na vybrané značky, kategórie alebo skupiny tovaru. Prehľad týchto zliav je dostupný v sekcii Alza pre študenti na tejto adrese. Tieto zľavy platia len po stanovenú obmedzenú dobu, ktorá je pri tovare zobrazená.

    9.16. Výhodnejšie ceny a zľavy sa pri tovaroch zobrazia len prihláseným užívateľom s registrovaným platným ISIC preukazom (študentom) a sú automaticky odčítané pri vložení tovaru do košíka.

    Automatická aktivácia služby AlzaPlus+ VIP pri dosiahnutí určitého obratu

    9.17. Pokiaľ ste spotrebiteľ a za posledných 12 mesiacov ste nakúpili na Alze za viac ako 6 000,-  Eur, aktivujeme Vám automaticky výhody programu AlzaPlus+ VIP. Podstatou tejto služby je doprava zdarma na všetky druhy poskytovanej dopravy a exkluzívne zľavy okrem expresnej dopravy (napr. kuriér). AlzaPlus+ VIP sa riadi podmienkami uvedenými tu.

    9.18. O aktivácii podľa ods. 9.18. budete informovaní prostredníctvom e-mailovej správy cez e-mailovú adresu uvedenú v nastaveniach vášho užívateľského účtu a tiež SMS správou. 

    9.19. Takto získané členstvo v programe AlzaPlus+ VIP môžete kedykoľvek bezplatne zrušiť v súlade s podmienkami tohto programu.


    10. Bezpečnosť a ochrana informácií

    10.1. Vo veci ochrany a spracovávania Vašich údajov ako kupujúceho zo strany Alzy sa použijú tieto Podmienky ochrany osobných údajov

    10.2. Na druhú stranu Vy ako kupujúci musíte chrániť svoje prístupové údaje k zákazníckemu účtu (najmä heslá) a nikomu inému ich nezdieľať. Za zneužitie Vášho prihlasovacieho mena alebo hesla niekým iným nenesie Alza zodpovednosť. Ďalej nesmiete používať účet, meno alebo heslo žiadneho iného zákazníka. 


    11. Záverečné ustanovenia

    11.1. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní. 

    11.2. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

    11.3. Uzavretá zmluva je Alzou archivovaná v internom systému po dobu najmenej piatich rokov od jej uzatvorenia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Zákazníkovi poskytne Alza prístup k zmluve v odôvodnených prípadoch. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú jasné z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

    11.4. Pokiaľ v niektorých kapitolách uvádzame najskôr krátke zhrnutie pre základnú orientáciu a až následne podrobnejší text, má v prípade nezrovnalostí prednosť podrobnejší text, ktorý vo väčšine prípadov začína nadpisom „viacej informácii“, „bližšie podmienky“ apod. 

    11.5. Podmienky marketingových kampaní sa riadia konkrétnymi podmienkami danej akcie. Prebiehajúce kampane je možné nájsť na úvodnej stránke www.alza.sk. Pokiaľ konkrétne podmienky neexistujú, riadi sa kampaň všeobecnými podmienkami uvedenými na Reklama (alza.sk)

    11.6. Kópiu týchto VOP, vrátane Reklamačného poriadku a daňového dokladu obdržíte zároveň po dokončení Vášho nákupu na e-mail, ktorý ste uviedli v objednávke. Daňové doklady máte ďalej k dispozícii vo svojom užívateľskom účtu v sekcii Moje nákupy, podsekcia Zakúpený tovar.

    11.7. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane všetkých ich súčastí sú platné a účinné od 04.09.2023 a rušia prechádzajúce znenie VOP vrátané ich súčastí, pričom sú k dispozícii v sídle a predajniach Alzy alebo elektronicky na www.alza.sk. Na objednávky vytvorené pred 04.09.2023 sa vzťahujú príslušné ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok platných v čase vytvorenia objednávky, ktorých posledná verzia je dostupná na: https://www.alza.sk/vseobecne-obchodne-podmienky-spolocnosti-alzask

    Na vašom súkromí nám záleží

    My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.

    Viac informácií
    Rozumiem Podrobné nastavenia Odmietnuť všetko
    P-DC1-WEB03