Obnoviť stránku

Podmienky Alza Premium

Zjednodušená verzia pre neprávníkov

Tieto podmienky upravujú fungovanie a poskytovanie služby Alza Premium.

Tieto podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, keď na jednej strane je obchodná spoločnosť Alza.cz, a. s., IČO 27082440, DIČ CZ27082440, so sídlom Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe v oddiele B, vložka 8573, ako poskytovateľ (ďalej len „Alza“) a na strane druhej zákazník  fyzická osoba, spotrebiteľ, ktorý si zaobstará službu Alza Premium, ako objednávateľ (ďalej len „Člen“).  Tieto podmienky upravujú fungovanie a poskytovanie služby Alza Premium (ďalej len „Podmienky“).

Podnikatelia, ktorí sú zároveň členmi, môžu tovar od Alzy nakupovať iba za ceny, ktoré sú na webe Alza.cz zobrazené neregistrovaným užívateľom. Pre podnikateľov, ktorí sú zároveň členmi, teda neplatia žiadne cenové zvýhodnenia. Za podnikateľa sa pre účely týchto podmienok nad rámec vymedzenie podľa ust. §§ 420 a nasl. občianskeho zákonníka považuje aj zákazník Alzy, resp. Člen, ktorý v objednávke uvedie svoje identifikačné číslo osoby (IČO). Členovia podľa tohto odseku: nesmie tovar zakúpený od Alzy ponúkať ani predávať tretím osobám a nemajú nárok na to, aby sa stali Členom bezodplatne. Ak sa však napriek tomu Členom bezodplatne stanú, môžu byť Alzou zaradení do skupiny B2B zákazníkov, alebo môže byť ich členstvo zmenené na platené členstvo. B2B zákazníci sa Členmi stať nemôžu; ak sa Členmi napriek tomu stanú (napr. v dôsledku chyby Alzy), vyhradzuje si Alza právo ich členstvo zrušiť.

Ak nie je niektorá otázka riešená Podmienkami, použijú sa Všeobecné obchodné podmienky.

I. Balíček služieb, ktoré prináša Alza Premium

V prípade, že sa zákazník stane Členom služby Alza Premium, má možnosť čerpať nasledujúce výhody:

Či už budete tovar vyzdvihovať v našich predajniach, Alza boxoch, alebo si ho necháte doručiť na adresu, budete mať od nás počas celej doby členstva dopravu zadarmo. V košíku vám pri nákupe priamo ukážeme, ktoré spôsoby dopravy sú takto zvýhodnené. Doprava zadarmo sa vzťahuje na samotné dopravné, prípadné doplnkové služby k doprave sú naďalej platené.

1. Doprava zadarmo na všetko

Člen má nárok na dopravu tovaru zakúpeného na e-shope Alza zadarmo v rámci Slovenskej republiky. Dopravou sa rozumie doručenie na adresu zvolenú Členom, na pobočku Alza, do AlzaBoxu alebo vyzdvihnutie prostredníctvom AlzaDrive, jedno z možných miest doručenia zvolí Člen. Spôsob dopravy tovaru na miesto doručenia však volí Alza podľa svojich aktuálnych kapacít a možností.

Pri doručení na adresu nemá teda Člen možnosť výberu špecifických typov dopravy s garanciou doby dodania, napr. konkrétne dopravné služby alebo AlzaExpres. Ak ich však chce aj napriek tomu využiť, môže si túto možnosť zvoliť, bude však hradiť platnú cenu špecifického spôsobu dopravy.

Exkluzívne pre členov pripravujeme aj špeciálne cenové ponuky. Ponuky sú také výhodné, že môžete od každého druhu tovaru kúpiť len 1 ks.

2. Exkluzívne Premium Deals

člen má prístup k exkluzívnym zľavovým či iným akciám (Premium Deals) určeným iba pre Členmi Alza Premium. Ponuka Premium Deals bude Členovi dostupná iba po tom, čo sa prihlási do svojho užívateľského účtu na Alza.cz. Člen však nemá na ponuku Premium Deals žiadny nárok. Ponuka Premium Deals neplatí pre členov, ktorí využívajú 30-dňovú skúšobnú verziu.

Premium Deals možné uplatniť iba tak, že člen použije kód uvedený na príslušnom elektronickom voucheru Premium Deals v rámci nákupného procesu na www.alza.cz v súlade s podmienkami daného voucheru (pozri možnosť "využiť zľavový / darčekový poukaz" v košíku po vložení vybraného tovaru).

Každý kód uvedený na voucheru Premium Deals je vygenerovaný unikátne a len pre potreby daného člena. Tento kód preto nesmie byť oznámený ani inak sprístupnený inej osobe. Člen je povinný zabezpečiť, aby kódy na elektronických voucher neboli sprístupnené nikomu inému; Keď mu Člen túto povinnosť poruší, a to ako svojím aktívnym konaním, tak aj voľným nedopatrením alebo nedbalosťou, vyhradzuje si Alza právo zrušiť takému Členovi členstvo v Alza Premium, popr. mu zablokovať jeho prístup k službe Premium Deals. Každý kód možno použiť len raz na jeden nákup pre daného člena a v čase jeho platnosti.

Výhodu z Premium Deals možno využiť len pre segment tovar, ktorý sa Členovi zobrazia po kliknutí na príslušný voucher Premium Deals.

Premium Deals sú časovo obmedzené. Ak nie je na voucheri príslušné Premium Deals stanoviť aj iné obdobie, je platnosť voucheru 30 dní od dátumu jeho zverejnenia.

Člen berie na vedomie, že ponuky Premium Deals sa môžu v priebehu času meniť. Alza ďalej upozorňuje Členmi, že Premium Deals nemusí platiť pre všetky regióny Českej republiky, čo bude tiež uvedené na elektronickom voucheru predmetnej Premium Deals.

Na voucheru Premium Deals môžu byť uvedené odlišné, popr. ďalšie podmienky pre jeho uplatnenie (napr. požiadavka, že člen musí mať aktívne a riadne uhradené ročné členstvo v Alza Premium). Podmienky uvedené na jednotlivých voucher Premium Deals majú prednosť pred týmito podmienkami.

Zákon udáva, že na vybavenie reklamácie je lehota 30 dní. Pri chybe do 90 dní od zakúpenia členom Alza Premium reklamovaný výrobok vymeníme za nový okamžite. Túto službu nie je nutné nijako objednávať.

3. Prioritné vybavenie reklamácií

Počas doby 90 dní od prevzatia tovaru budú reklamácie vybavované bezodkladne, avšak podľa možnosti s prihliadnutím na disponibilitu danej prevádzkarne. Zároveň musia byť splnené reklamačné podmienky. Počas celej tejto doby nesmie byť členstvo Člena prerušené; v opačnom prípade Člen právo na prioritné vybavenie reklamácií nemá.

Ak bude možné tovar vymeniť a ak nebude obdobný tovar na príslušnej predajni Alzy na sklade, môže si Člen zvoliť jeden z týchto variantov:

Výnimky

Ak bude reklamácia vyžadovať odborné posúdenie autorizovaným servisom, poprípade ak bude iný závažný dôvod na strane Alzy a bezodkladná lehota sa primerane predĺži.

Ak bude zo strany Alzy zistené akékoľvek porušenie reklamačných podmienok daného tovaru, znáša náklady spojené s opravou tovaru Člen.

 1. aby mu bol tovar zo strany Alzy zadarmo dodaný do 48 hodín dopravcom; v takom prípade bude spôsobom dopravy Najvýhodnejšie doručenie až domov (viac tu); Alza upozorňuje, že môže zaručiť iba to, že tovar bude dopravcovi v uvedenej lehote 48 hodín odovzdaný alebo
 2. aby bol tovar vymenený za tovar rovnaký, avšak rozbalený, zánovný či použitý; v tomto prípade je výber Člena obmedzený ponukou/ponukami, ktoré mu Alza urobí alebo
 3. aby bol tovar vymenený za tovar rovnakého typu, ktorý je však technologicky vyspelejší; v tomto prípade je výber Člena obmedzený ponukou/ponukami, ktoré mu Alza urobí.

Po skúšobnej dobe členstva si užijete aj rýchlejšie odbavenie v prípade vyzdvihovania tovaru na našich pobočkách. Šetrite svoj čas, tovar vám odovzdáme prednostne. A pripravujeme pre vás ďalšie výhody v rámci prednostného prístupu.

4. Prednostný prístup

Členom je tovar vydávaný na pobočkách a showroomoch Alzy prednostne oproti bežným zákazníkom Alzy. Člen na prednostný výdaj tovaru využije výdajné miesto, ktoré je označené logom Alza Premium.

Na vybraných showroomoch môže Člen svoj príchod navyše Alze oznámiť prostredníctvom mobilnej aplikácie Alzy a bude vyvolaný a tovar mu vydaný prednostne.

Táto služba nie je Členom dostupná v rámci skúšobnej doby členstva.

Môžete sa tešiť aj na ďalšie výhody. Aktuálne je to napríklad predplatné vybraných časopisov zadarmo či predplatné MF Dnes a LN na 6 mesiacov zadarmo.

6. Možnosť ďalších výhod

Pre našich členov vymýšľame ďalšie aj melé výhody, ktoré vám spríjemnia deň. Plánujeme napríklad skoršie sprístupnenie zľavových akcií a pod.

Člen je oprávnený využívať ďalšie výhody, ako napr. skorší prístup k vybraným zľavovým akciám a pod. Aktuálny zoznam výhod je vždy na stránkach Alzy. Minimálny rozsah výhod je uvedený v týchto podmienkach.

Člen berie na vedomie, že zoznam výhod sa môže meniť a niektoré výhody nemusia platiť pre vybrané regióny, pobočky či akcie (napr. z kapacitných dôvodov), čo bude tiež uvedené na stránkach Alzy.

Alza nenesie zodpovednosť za prípadné zmeny reklamných či iných akciách, ktoré boli vopred avizované, pričom sa zaväzuje vyvinúť maximálnu možnú snahu, aby bolo možné takýmto zmenám predchádzať.

II. Časový rozsah služieb

Výhody členstva môžete využívať bez časového obmedzenia. Výnimkou môžu byť dočasné obmedzenia kvôli údržbe systému či výpadku, za ktoré nenesieme zodpovednosť. Nie je možné v súvislosti s nimi žiadať kompenzáciu či poníženie členského poplatku.

Služby v rámci Alza Premium je možné využívať 24 hodín denne a 7 dní v týždni, ak nevyplýva z danej služby niečo iné (napr. prednostné odbavenie len v prevádzkovej dobe danej pobočky).

Člen však berie na vedomie, že Alza nenesie zodpovednosť za technické problémy mimo sféru Alzy (napr. nastavenie sietí, problémy s internetovým pripojením Člena, prípadne problémy s limitom objemu prenesených dát na strane Člena), ktoré môžu viesť k dočasnému prerušeniu alebo zníženiu kvality poskytovanej služby.

Okrem toho má Alza právo bez predchádzajúceho oznámenia alebo náhrady dočasne a na najkratšiu možnú dobu zneprístupniť časti služby z dôvodu údržby služby a/alebo updatu a/alebo upgradu služby.

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci Alza nenesie zodpovednosť za zhoršenie kvality alebo obmedzenie poskytovanej služby.

O výpadkoch poskytovaných služieb bude Alza Členov informovať bez zbytočného odkladu, keď sa o takomto výpadku dozvie, a to buď prostredníctvom vyskakovacieho (pop-up) okna po prihlásení do zákazníckeho účtu Moja Alza, alebo e-mailom, prípadne iným vhodným spôsobom.

III. Získanie členstva v Alza Premium

Členstvo je určené pre naše zákazniky. V praxi to znamená, že pod vaším zaregistrovaným účtom máte aspoň jeden úspešný nákup, pri ktorom nedošlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu.

Alza Premium získate objednaním služby priamo na našich stránkach, pri ktorom vyplníte údaje z vašej platobnej karty podporovaného typu. Tieto údaje zostanú uložené pre prípad predĺženia členstva, nemáme k nim však prístup. V prvých 30 dňoch budete využívať účet v skúšobnej, neplatenej verzii, budete mať dostatok času na vyskúšanie.

Členstvo v Alza Premium má tri varianty:

Získať členstvo Alza Premium je možné na stránkach Alza uhradením poplatku za členstvo. Získať členstvo môže každý registrovaný zákazník Alzy, ktorý aspoň raz uzavrel kúpnu zmluvu prostredníctvom e-shopu Alza a táto zmluva nebola zo strany zákazníka predčasne ukončená.

Pri získaní členstva Alza Premium je Člen povinný aktualizovať svoje osobné údaje na svojom zákazníckom účte v sekcii Moja Alza a udržiavať ich aktualizované, pravdivé a úplné.

Podmienkou získania členstva Alza Premium je platba podporovanou platobnou kartou a uloženie čísla platobnej karty na prípadné ďalšie nákupy a prípadné predĺženie členstva.

Alza zdôrazňuje, že sama nemá k dispozícii údaje o platobnej karte, tieto údaje spravuje len príslušná finančná inštitúcia, ktorá spracováva platbu či sprostredkovateľ týchto služieb.

Alza upozorňuje, že majiteľ platobnej karty a osoba zaregistrovaná na danom zákazníckom účte by mali byť osoby totožné.

Členstvo Alza Premium možno získať aj na skúšobnú dobu v trvaní 30 dní, Člen nemá v rámci skúšobnej doby členstva prístup k službe prednostného odbavenia a k službe 30 dní na vrátenie tovaru. Podmienky na získanie členstva na skúšobné obdobie sú však identické ako pre štandardné členstvo, s výnimkou úhrady členstva.

 • skúšobné členstvo na dobu 30 dní
 • štandardné platené členstvo bez obmedzenia na dobu 1 mesiaca
 • zvýhodnené platené členstvo bez obmedzenia na dobu 12 mesiacov

IV. Doba trvania a zrušenie členstva v Alza Premium

Členstvo je uzatvárané na dobu 12 mesiacov a predlžuje sa vždy o túto dobu, kým nezrušíte automatické predlžovanie.

Po zrušení v rámci skúšobnej doby stačí vykonať zmenu vo vašej registrácii, po uplynutí skúšobnej doby sa program jednoducho zruší. Výhodu skúšobného obdobia môžete získať len raz.

V prípade už platenej časti programu vykonáte zrušenie priamo vo svojej registrácii vypnutím automatického obnovovania. Či už hradíte členský poplatok ročne alebo mesačne, členstvo bude aktívne do konca aktuálneho ročného obdobia.

Môžete si byť istí, že vám dáme včas emailom vedieť, že sa blíži koniec 30-denného obdobia na bezplatné vyskúšanie služby. Majte svoje kontaktné údaje stále aktuálne, nech vám správa neunikne.

Štandardná doba trvania členstva je 1 mesiac. Členstvo bude v takomto prípade automaticky predlžované na dobu trvania ďalšieho 1 mesiaca, až kým ho Člen nezruší, respektíve neoznámi Alze, že si už ďalšie automatické predlžovanie členstva nepraje.

Ak využije Člen možnosť uhradiť svoje členstvo formou úhrady raz ročne za zvýhodnenú cenu, bude Členstvo automatického predĺžené na dobu trvania ďalších 12 mesiacov, až kým ho Člen nezruší, respektíve neoznámi Alze, že si už automatické predlžovanie členstva nepraje.

Informáciu o stave členstva nájde Člen vždy na svojom zákazníckom účte v sekcii Moja Alza, podsekcia Alza Premium

Zrušiť členstvo v Alza Premium je možné kedykoľvek na stránkach Alza, kliknutím v sekcii Moja Alza. Účinnosť zrušenia členstva nastáva až na posledný deň trvania doby určitej, na ktorú bolo členstvo dojednané (napr. 12 mesiacov pri štandardnej dobe), Členovi teda nevzniká nárok na vrátenie už zaplateného poplatku za členstvo, ani jej časti a má až do ukončenia členstva prístup k všetkým výhodám členstva.

Ak bude Člen chcieť opäť využívať výhody Alza Premium, musí znovu získať členstvo jeho zakúpením za aktuálne platné ceny.

Skúšobné členstvo na dobu 30 dní môže každý zákazník Alzy získať iba raz, nehľadiac na počet aktivovaných zákazníckych účtov. Počas doby trvania skúšobného členstva je Člen oprávnený členstvo kedykoľvek ukončiť. Ak Člen členstvo ukončí a chce následne získať opätovne členstvo, potom už nie je možné využiť ponuku skúšobného členstva.

Po uplynutí skúšobnej doby členstva je Členovi automaticky sprístupnené plnohodnotné platené členstvo so štandardnou dobou trvania 1 mesiaca a strhnutý poplatok za členstvo v službe Alza Premium, ak Člen neodmietne automatickú zmenu členstva, čo Alze oznámi pred uplynutím skúšobnej doby členstva v sekcii Moje Alza, podsekcia Alza premium, označením príslušného políčka. Na túto skutočnosť je Člen v rámci skúšobnej doby členstva niekoľkokrát upozornený, najmä formou e-mailu. Ak neodmientne Člen automatickú zmenu skúšobného členstva na štandardné platené členstvo včas, stáva sa Členom služby Alza Premium aspoň na 1 mesiac.

Člen objednaním služby Alza Premium súhlasí s poskytnutím tejto služby pred uplynutím zákonnej 14-dňovej lehoty na odstúpenie.

V. Poplatok za členstvo v Alza Premium

V prvých 30 dňoch programu získavate od nás členstvo zadarmo v rámci skúšobného obdobia. Na účely overenia platobnej karty sa vám dočasne zablokuje na karte 0,04 €, po 30 dňoch ich znova uvoľníme.

Po uplynutí skúšobného obdobia dôjde k automatickému strhávaniu členského poplatku podľa toho, či ste si zvolili ročné, prípadne mesačné platby. Ročný poplatok vo výške 95 € je pre vás finančne výhodnejší, mesačné členské poplatky vo výške 9,5 € oproti tomu rozložia platbu do pravidelných nízkych súm. Záleží len na vás, ktorý variant vám bude viac vyhovovať.

Členský poplatok sa bude hradiť automaticky z uloženej platobnej karty, o nič se nemusíte starať.

Skúšobné členstvo na dobu 30 dní získava Člen Alza Premium zadarmo. Alza však upozorňuje Člena, že na účely overenia platobnej karty Člena poskytovateľom finančných služieb alebo sprostredkovateľom týchto služieb, bude Členovi na jeho účte, ktorý sa viaže k zadanej platobnej karte deponovaných 0,04 € počas doby až 30 dní. Len čo poskytovateľ finančných služieb alebo sprostredkovateľ týchto služieb existenciu a platnosť platobnej karty overí, deponácia bude automaticky zrušená.

Alza upozorňuje, že takto zadané údaje o platobnej karte člena budú príslušnou inštitúciou uchovávané počas celej doby trvania členstva a nie je ich možné odstrániť skôr, a to za účelom zaistenia plnenia povinností Člena vyplývajúcich z týchto Podmienok a členstva. Člen iba môže v sekcii Moja Alza, podsekcia Osobné údaje, zadať údaje o novej platobnej karte, ktorá nahradí pôvodne zadanú platobnú kartu, po jej overení zo strany poskytovateľa finančných služieb alebo sprostredkovateľa týchto služieb.

Po ukončení skúšobného členstva, ak Člen nevyužije ponuku skúšobného členstva, alebo ak ju nebude môcť opätovne využiť, začína plynúť štandardná doba trvania členstva, t. j. 1 mesiac, pričom prvým dňom nasledujúcim po skončení testovacieho členstva bude Členovi strhnutý mesačný poplatok za štandardné mesačné členstvo vo výške 9,5 € vr. DPH. Tento mesačný poplatok vo výške 9,5 € vr. DPH bude Členovi strhávaný pravidelne vždy v rovnaký deň každého kalendárneho mesiaca trvania členstva na úhradu mesiaca nasledujúceho.

Ak Člen nevyužije ponuku skúšobného členstva, alebo ak ju nebude môcť opätovne využiť, potom štandardná doba trvania členstva je 12 mesiacov, pričom v prvý deň trvania členstva bude Členovi strhnutý mesačný poplatok za štandardné členstvo vo výške 9,5 € vr. DPH. Tento mesačný poplatok vo výške 9,5 € vr. DPH bude Členovi strhávaný pravidelne vždy v rovnaký deň každého kalendárneho mesiaca trvania členstva na úhradu mesiaca nasledujúceho.

V prípade mesačného hradenia členského poplatku tak Člen za službu Alza Premium uhradí celkom sumu vo výške 114 € vr. DPH za 12 mesiacov trvania členstva.

Člen môže Alzu požiadať o zmenu systému hradenia svojho členstva, a to z mesačného hradenia na úhradu členstva raz ročne, prípadne naopak. Člen môže o zmenu požiadať na stránkach Alzy v rámci skúšobného obdobia členstva, prípadne pri objednávke Alza Premium.

Ak Člen požiada o zmenu systému hradenia členstva v priebehu trvania štandardného členstva, je táto zmena účinná vždy až od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí aktuálne bežiaceho štandardného ročného členstva, t. j. v priebehu trvania štandardného ročného členstva nemožno meniť podmienky úhrad členstva.

Ak Člen využije možnosť uhradiť svoje členstvo formou jednorazovej úhrady raz ročne, poplatok za 12-mesačné štandardné členstvo je 95 € vr. DPH. Členovi je tento poplatok strhávaný každý kalendárny rok, vždy v deň výročia prvej úhrady štandardného členstva.

Člen môže Alzu požiadať o zmenu systému hradenia svojho členstva, a to z mesačného hradenia na úhradu členstva raz ročne, prípadne naopak. Člen môže o zmenu požiadať na stránkach Alzy v rámci skúšobného obdobia členstva, prípadne pri objednávke Alza Premium.

Ak Člen požiada o zmenu systému hradenia členstva v priebehu trvania zvýhodneného členstva, je táto zmena účinná vždy až od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí aktuálne bežiaceho zvýhodneného ročného členstva, t. j. v priebehu trvania zvýhodneného ročného členstva nemožno meniť podmienky úhrad členstva.

Poplatok za členstvo Alza Premium bude Členovi automaticky strhnutý z uloženej platobnej karty. Pokiaľ bude karta neplatná, alebo platba kartou neúspešná, bude Člen vyzvaný zadať novú kartu alebo opakovať platbu. Pokiaľ nebude platba vykonaná ani do jedného týždňa po prvom pokuse o strhnutie poplatku, bude Členovi členstvo blokované s okamžitou platnosťou. Ak Člen používal Alza Premium bezplatne, berie týmto na vedomie, že Alza má právo na uhradenie alikvotnej časti poplatku za toto obdobie.

Aktuálna výška poplatku za členstvo v Alza Premium je uvedená na stránkach Alzy. Alza si vyhradzuje právo meniť poplatok členstva v prípade, že:

 • dôjde k predĺženiu členstva (vr. automatického predĺženia);
 • dôjde k zmene skúšobného členstvo na platené (štandardné alebo zvýhodnené) členstvo;
 • dôjde k zmene štandardného plateného členstva na zvýhodnené ročné členstvo a naopak;
 • zákazník sa stane Členom Alza Premium.

O zmene výšky poplatku Alza informuje všetkých zákazníkov prostredníctvom svojich internetových stránok a existujúcich Členov informuje formou e-mailu. Prípadné zvýšenie poplatku pre existujúcich Členov nadobúda platnosť pri obnovovaní členstva.

Alza výslovne uvádza, že aj súčasní Členovia majú možnosť požiadať v rámci svojho skúšobného obdobia o následné hradenie ročného členstva mesačnými splátkami v súlade s týmito podmienkami.

Alza iba upozorňuje, že náklady spojené s prenosom dát si hradí každý Člen samostatne, podľa tarify svojho poskytovateľa internetu.

VI. Povinnosti Člena Alza Premium

V prípade programu Alza Premium platí, že slúži výhradne na súkromné využitie konkrétneho člena. V praxi to znamená najmä to, že kupovaný tovar nebude ďalej predávaný či prenajímaný.

Elektronický obsah kvôli licenčným podmienkam môže byť dostupný v rámci Slovenskej a Českej republiky, v niektorých prípadoch len v jednej z krajín.

1.      Možné obmedzenia

Alza Premium je určená výhradne na súkromné účely. Je zakázané nakupovať produkty alebo služby za účelom ďalšieho predaja, prenájmu, pre svojich zákazníkov a/alebo členov, prípadne pre potenciálnych zákazníkov a/alebo potencionálnych členov za akýmkoľvek iným komerčným účelom.

Elektronický obsah môže byť určený výhradne na území Slovenskej a Českej republiky, v konkrétnych prípadoch môže dôjsť k obmedzeniu len na jednotlivú krajinu, a to vzhľadom na dané licenčné oprávnenie. Oprávnenie pre jednotlivé krajiny sa môže kedykoľvek zmeniť.

Člen berie na vedomie, že môžu nastať situácie, keď niektoré zariadenie Člena nebude plne kompatibilné s Alza Premium (napr. zariadenie s veľmi starou verziou operačného systému Windows 98 alebo Android 2.X a pod.). Služba Alza Premium môže byť taktiež obmedzená v prípade, keď zariadenie nie je nastavené v súlade s továrenskou konfiguráciou odporúčanou výrobcom alebo poskytovateľom danej licencie.

Aktuálny zoznam kompatibilných zariadení/operačných systémov nájdete na stránkach Alza a/alebo v príslušnom rozhraní na stiahnutie aplikácií (napr. Google Play alebo App Store).

Rovnako ako pre celý program, tak aj samotné využívanie elektronického obsahu slúži výhradne na súkromné účely. V rámci členstva vám sprístupníme diela, na ktoré sa viažu autorské práva a nie je dovolené ich zaznamenávanie, ukladanie alebo šírenie.

2.      Autorské práva k elektronickému obsahu a ich súkromné využitie

Využívanie elektronického obsahu je obmedzené výhradne na súkromné použitie. Je zakázané akékoľvek komerčné použitie a akákoľvek verejná produkcia.

Alza v rámci Alza Premium sprístupňuje Členom diela chránené autorským právom. Je prísne zakázané akékoľvek iné využitie diel okrem sledovania v súkromí, najmä trvalé alebo dočasné sťahovanie alebo pokus o sťahovanie, akýkoľvek prenos alebo pokus o prenos na pamäťové zariadenie (napr. harddisk počítača) alebo na akékoľvek iné zariadenie, akékoľvek napaľovanie alebo pokus o napaľovanie na CD/DVD alebo na akékoľvek iné nosiče. Akýkoľvek predaj, prenájom alebo výmena týchto súborov (aj bezodplatná) sú tiež zakázané.

Pri využívaní Alza Premium nesmie Člen utajovať či maskovať svoju geografickú polohu (napr. maskovať svoju IP adresu, využívať zahraničné proxy). Toto opatrenie je nutné preto, že niektoré diela sprístupnené v rámci Alza Premium sú na základe licenčných oprávnení prístupné len na území Slovenskej republiky a Českej republiky, prípadne iba na území jednej z týchto krajín.

Členstvo v programe Alza Premium je len vaše, nie je možné ho previesť alebo odovzdať niekomu inému.

3.      Členstvo nemožno previesť

Člen nemôže postúpiť či previesť svoje členstvo alebo akékoľvek práva či záväzky z neho vyplývajúce na tretiu osobu, a to ani bezodplatne.

Program Alza Premium môže byť využívaný iba v súlade s podmienkami a zároveň platnými zákonmi. V prípade porušenia bude členstvo ihneď a bez náhrady ukončené. K tomu môže dôjsť napríklad v situácii, keď získame odôvodnené podozrenie, že členstvo je používané v rozpore s platnými zákonmi alebo dobrými mravmi; získame odôvodnené podozrenie zo zneužitia platobnej karty alebo využívania programu inou osobou, než je registrovaný člen; využívaním poskytovaných výhod na iné ako súkromné účely; v prípade, že dôjde k zneužívaniu, blokovaniu alebo pokusu o narušenie stability internetových stránok či aplikácií Alzy, alebo porušeniu povinností ustanovených v podmienkach programu.

4.      Dodržovanie podmienok a zákonov

Alza je oprávnená ihneď a bez náhrady ukončiť Členovi členstvo v prípade, že:

 1. Má dôvodné podozrenie, že člen používa Alza Premium v rozpore s platnými zákonmi a/alebo dobrými mravmi, alebo pre porušovanie práv tretích osôb alebo k páchaniu alebo napomáhaniu trestnej činnosti;
 2. Alza má dôvodné podozrenie, že Člen zneužil platobnú kartu, ktorej číslo sa má poskytnúť v rámci registrácie na Alza Premium;
 3. Člen zneužíva, blokuje, pokúša sa narušiť stabilitu alebo modifikuje akúkoľvek súčasť internetových stránok/aplikácií Alza;
 4. Alza má dôvodné podozrenie, že skutočným používateľom Alza Premium je iná osoba ako registrovaný Člen;
 5. Člen poruší povinnosti ustanovené v Podmienkach;
 6. Člen nevyužíva služby poskytované v rámci Alza Premium výhradne na súkromné účely.

5.      Zodpovednosť za svoje prístupové údaje

Člen je výhradne zodpovedný za ochranu a utajenie svojich prístupových údajov k zákazníckemu účtu Moja Alza (najmä heslá) a súhlasí s tým, že svoje heslo nikdy neoznámi nikomu inému a taktiež nebude používať účet, meno alebo heslo žiadneho iného Člena. Alza nenesie žiadnym spôsobom zodpovednosť za použitie prihlasovacieho mena alebo hesla treťou osobou. Vo vzťahu k Alze je Člen zaviazaný aj z dohôd uskutočnených za použitia jeho prihlasovacieho mena a hesla treťou osobou.

V rámci bezpečnostných opatrení Alza Členom dôrazne odporúča dodržiavať zásady bezpečnosti na internete.

VII. Všeobecné ustanovenia

Tieto Podmienky a vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, potom neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť takého ustanovenia nemá a nebude mať vplyv na platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení, ak zákon neustanovuje inak.

Alza si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok, a ich zmena je účinná odo dňa zverejnenia na Alze, ak nie je v Podmienkach stanovené inak.

Člen berie na vedomie, že nepodstatná zmena týchto Podmienok nemusí byť Členom oznámená formou emailu, stačí jej zverejnenie na stránkach Alza.

O podstatných zmenách Podmienok, ktoré sú v neprospech Člena (napr. zmena výšky poplatku na ďalšie obdobie), Alza informuje Člena vhodným spôsobom najneskôr 30 dní pred takto plánovanou zmenou. Ak sa Člen v lehote 15 dní od upozornenia podľa predchádzajúcej vety nevyjadrí, že so zmenou nesúhlasí, znamená to, že so zmeneným znením Podmienok vyslovil súhlas. V prípade nesúhlasu člena so zmeneným znením Podmienok dôjde k zrušeniu členstva k poslednému dňu štandardnej doby a nebude automaticky predĺžené, po túto dobu pre Člena platia súčasné Podmienky.

Ak dôjde zo strany Alzy k úplnému ukončeniu Alza Premium, má Člen, ktorý hradí svoje štandardné členstvo jednou úhradou za rok trvania členstva, nárok na vrátenie alikvotnej časti zaplateného členského poplatku s ohľadom na počet mesiacov, počas ktorých sa služba poskytovala, resp. počas ktorých služba poskytovaná nebude.

Ak dôjde zo strany Alzy k úplnému ukončeniu Alza Premium, má Člen, ktorý hradí svoje štandardné členstvo v pravidelných mesačných úhradách, nárok na vrátenie alikvotnej časti zaplateného mesačného poplatku za mesiac, v ktorom bolo Alza Premium ukončené, teda Alza vráti Členovi alikvotnú časť členského poplatku za počet dní, počas ktorých služba nebude poskytovaná v danom mesiaci. Žiadne ďalšie mesačné úhrady zo strany Člena pochopiteľne nebudú vyžadované.

Člen v skúšobnom období nemá nárok na žiadnu kompenzáciu v prípade, keď bude Alza Premium ukončené zo strany Alzy.

Tieto podmienky sú platné a účinné od 30. 3. 2017.

P-DC1-WEB21