Obnoviť stránku

Ako prepísať auto

Aktualizované

Prepis vozidla je jednoduchý úkon, ale je na to potrebný rad dokumentov a podkladov. Navyše je nutné zohľadniť, za akým účelom sa prepis deje. V tomto článku vám poradíme, ako vyzrieť na jednotlivé kroky a pridáme hneď niekoľko zaujímavých tipov z praxe. Viete napríklad, čo je potrebné na prepis ojazdeného auta?

Ako prepísať auto; SPZ

Obsah článku – Ako prepísať auto

 1. Kde sa prepis vozidla realizuje?
 2. Priebeh prepisu auta na úrade
 3. Prihlásenie nového automobilu
 4. Čo je potrebné k prepisu nového auta
 5. Prepis pri kúpe alebo predaji ojazdeného auta
 6. Čo je k prepisu auta nutné doložiť
 7. Aké povinnosti má predávajúci?
 8. Aké povinnosti má kupujúci?
 9. Na koľko celý prepis auta vyjde a kto ho zaplatí?
 10. Ako prepísať nepojazdné vozidlo?

Kde sa prepis vozidla realizuje?

V prípade, ak pôvodný držiteľ vykoná iba odhlášku na nového držiteľa, tento je povinný si do 30 dní od dňa vykonania prevodu držby (odhlásenia z pôvodného držiteľa) prihlásiť vozidlo a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle (toto porovnanie údajov je možné vykonať na ktoromkoľvek pracovisku evidencie vozidiel v rámci SR).

Novinkou v tomto procese je elektronický portál minv.sk. Umožňuje prepísať alebo prihlásiť (a množstvo iných úkonov spojených s bežným životom) auto z pohodlia domova, samozrejme za určitých podmienok. Na akúkoľvek zmenu totiž potrebujete čítačku čipových kariet, občiansky preukaz s čipom (vydávajú sa od decembra 2013) a tzv. zaručený elektronický podpis. 

Ak teda chcete využívať elektronické služby (nielen pre registráciu nového auta), musíte byť držiteľom elektronického občianskeho preukazu, tzv. eID karty, pomocou ktorej si bezplatne môžete vytvoriť zaručený elektronický podpis (ZEP).

Na prepis vozidla máte len 15 dní, ale iba v prípade, že auto ešte nebolo prihlásené. Vozidlo, ktoré sa prihlasuje z iného okresu, je potrebné prihlásiť do 30 dní od dňa vykonania prevodu držby (odhlásenia z pôvodného držiteľa), a zároveň zabezpečiť odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starším ako 15 dní, s výsledkom „spôsobilé“. V prípade prepisu vozidla v rámci okresu, musia byť prítomní obaja účastníci: pôvodný aj nový držiteľ, aj s dokladmi totožnosti. Zároveň musia zabezpečiť pristavenie vozidla ku kontrole. Vlastník doteraz neprihláseného vozidla je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 15 dní po jeho nadobudnutí. Pri zmene držiteľa vozidla je nutné uskutočniť aj úkon odhlásenia vozidla (pôvodný majiteľ), ako i prihlásenia.

i Prepis vozidla upravuje Zákon č. 725/2004 Z. z.

Priebeh prepisu auta na úrade

Na úrade vyplníte formulár na prihlásenie vozidla na kupujúceho a potom pracovníkovi úradu doložíte požadované dokumenty k prepisu (pozri zoznam nižšie). Rovnako je potrebné doložiť údaje o novom vlastníkovi – doklad totožnosti, v prípade právnickej osoby aj výpis z verejného registra (nie starší 12 mesiacov), prípadne plnú moc splnomocneného zástupcu. SZČO potom predkladajú živnostenský list, koncesnú listinu, osvedčenie o výkone činnosti alebo rozhodnutie o registrácii.

Čo je potrebné na prepis auta; úrad, rad
Moderné úrady disponujú vyvolávacím systémom a možnosťou objednať sa na konkrétny deň a hodinu. Prepis vozidla tak zvládnete bez zbytočného čakania.

Prihlásenie nového automobilu

Vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru, a ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť prihlásené na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa vozidla alebo adresy jeho prevádzkarne. Vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 15 dní po jeho nadobudnutí; pritom uvedie, kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako jeho držiteľ. Za nový automobil sa nepovažuje skladové či predvádzacie vozidlo. To je totiž väčšinou zaregistrované predajcom, respektíve dealerom danej značky.

Čo je potrebné na prepis nového auta

Pri prihlásení nového vozidla je vlastník vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii časť II,
 • doklad o nadobudnutí vozidla – faktúra, leasingová zmluva,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
 • overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,
 • ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite); tento doklad nie je potrebné predložiť, ak ho zaslal predajca vozidla prostredníctvom elektronickej služby.

Prepis pri kúpe alebo predaji ojazdeného auta

Pri zmene držiteľa (prepise) vozidla v okrese, musia byť prítomní obaja, teda pôvodný aj nový držiteľ, aj s dokladmi totožnosti a pristaviť vozidlo ku kontrole. V prípade, že sa v procese odhlásenia vozidla dostaví iba pôvodný majiteľ, nový vlastník zabezpečí prihlásenie vozdila do 30 dní odo dňa odhlásenia. Samozrejmosťou je pristavenie vozidla, kontrola údajov dokladov s údajmi na aute. Ak sa kupujúci nedostaví na dopravný inšpektoriát, zabezpečí predávajúcemu notárom overené splnomocnenie. Takéto splnomocnenie nie je nutné, ak ide o príbuzného v priamom rade (napríklad rodič, súrodenec, manžel/manželka...).

Čo je potrebné na prepis alebo predaj ojazdeného auta

Pri zmene držiteľa (prepis) v okrese je  držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:

 • pôvodný držiteľ – žiadosť o prevod držby na inú osobu (odhlásenie),
 • nový držiteľ – žiadosť o zápis vozidla na svoju osobu (prihlásenie),
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list (pri odhlásení aj prihlásení),
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • nový držiteľ predloží doklad o predbežnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie),
 • ak kupujúci vozidla (nový držiteľ), nie je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, tak je pôvodný držiteľ pri oznámení zmeny držby vozidla povinný predložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.

Formuláre

Na internete existuje množstvo vzorov a formulárov, ktoré súvisia s prepisom vozidla. Napríklad splnomocnenie na prepis vozidla, alebo formuláre na stránke Ministerstva vnútra SR.

i Od apríla 2015 je možné vykonať prepis vozidla z pohodlia domova, tak ako mnohé ďalšie úkony, na ktoré ste si museli dovtedy vystáť rady.

Povinnosti predávajúceho vozidlo

Predávate vozidlo? Potom po podpise zmluvy a inkasovaní kúpnej ceny je nutné vozidlo previesť na nového majiteľa najneskôr do 30 dní. Pri prekročení termínu by ste mohli mať problém v podobe pokuty. Odporúčame nenechávať prepis na novom majiteľovi, ale realizovať ho na základe úradne overenej plnej moci sami, ako predávajúci.

Po predaji máte tiež povinnosť odhlásiť automobil v poisťovni z povinného a havarijného poistenia. Ako podklad si pripravte kópiu veľkého technického preukazu, ktorú môžete do poisťovne doniesť osobne, alebo ho s krátkym sprievodným listom zaslať poštou.

Povinnosti kupujúceho vozidlo

Ako kupujúci máte ako jednu z prvých povinností dohodnúť na vozidlo povinné ručenie, čo je otázka jednej návštevy vybranej poisťovne, kde môžete zároveň dohodnúť aj prípadné havarijné poistenie. Všetky poistenia je však možné uzavrieť aj cez internet. Ďalej je nutné dohodnúť sa s predávajúcim, kto zariadi požadovaný protokol o evidenčnej kontrole vozidla na STK. Bez týchto dokumentov prepis nie je možné realizovať. Ak ste dali predávajúcemu plnú moc na prepis vozidla, mal by všetko zabezpečiť.

Ako prepísať auto; Škoda
Aj ako kupujúci nového alebo ojazdeného automobilu máte celý rad dôležitých povinností.

Na koľko celý prepis auta vyjde a kto ho zaplatí?

Náležitosti prepisu, teda vynaložené finančné náklady za prepis, hradí vo väčšine prípadov predávajúci, preto odporúčame započítať si náklady spojené s prevodom do kúpnej ceny vozidla. Právne poplatky za evidenciu vozidiel je možné platiť kolkami, v hotovosti priamo na príslušnom inšpektoráte, ale aj poštovou poukážkou a bankovým prevodom. Ak si vyberiete kolky alebo hotovosť, môžete takto zaplatiť poplatky do výšky 300 eur – v prípade, že budete platiť viacero evidenčných úkonov, sumy sa nespočítavajú.
Za prepis nového vozidla zaplatíte správny poplatok 33 EUR.

Správne poplatky podľa zákona 342/2016 Z. z. (novela zákona o správnych poplatkoch) závisia od výkonu motorového vozidla a sú uvedené na stránke Ministerstva vnútra SR v tabuľke správnych poplatkov.

Ako prepísať nepojazdné vozidlo?

Predaj nepojazdného auta síce nie je ľahká záležitosť, ale v prípade dodržania základných pravidiel sa dá všetko zvládnuť s úplnou noblesou. Prvým krokom bude zrušenie povinného ručenia. V poisťovni sa preukážete napríklad potvrdením od polície (v prípade havárie vozidla). S novým záujemcom bude potrebné za každých okolností spísať kúpnu zmluvu, ktorú je vhodné sprevádzať obrazovou dokumentáciou nepojazdného vozidla. Kupec musí byť preukázateľne oboznámený so stavom vozidla. V úlohe kupca sa môže stať aj spoločnosť, ktorej náplňou je primárne odkúpenie búraných vozidiel. Ako posledný variant môžeme odporučiť predaj na náhradné diely.

Čo ešte mať pri prepise na pamäti? Kúpnu zmluvu odporúčame radšej nechať vypracovať a realizovať u notára, pretože len taká kúpna zmluva má tie správne a vhodné právne náležitosti a prípadné klauzuly. Tiež sa obrňte väčšou dávkou trpezlivosti, pretože nie všetko sa podarí na prvý pokus a občas sa skrátka na niektorý potrebný úkon zabudne.

Na vašom súkromí nám záleží

My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.

Viac informácií
Rozumiem Podrobné nastavenia Odmietnuť všetko
P-DC1-WEB11