Obnoviť stránku

Podmienky AlzaPlus+


Alza poskytuje službu AlzaPlus+ registrovaným zákazníkom Alzy, ktorí si túto službu zakúpia („člen“).

Pokiaľ nie je niektorá otázka riešená týmito podmienkami, potom sa použijú Všeobecné obchodné podmienky.

I. Obsah služby AlzaPlus+

Člen v rámci predplatného môže využívať vybranú dopravu zadarmo na tovar zakúpený na eshope prevádzkovaným Alzou v rámci SR („doprava zadarmo“), a to:

 • na pobočku Alzy,
 • do AlzaBoxu,
 • prostredníctvom AlzaDrive,
 • do vybraných externých odberných miest.

V prípade niektorého tovaru sú spôsoby doručenia obmedzené (napr. z dôvodu nadmernej veľkosti). O možnostiach doručenia je Člen informovaný pri objednávke tovaru či v detaile tovaru. 

Ostatné spôsoby doručenia nie sú do dopravy zadarmo zahrnuté. Člen ich však môže využiť za odplatu podľa aktuálnej ceny uvedenej v nákupnom košíku pri vytváraní objednávky.

Súčasťou predplatného sú tiež príležitostné zľavy pre členov, napr. v podobe zníženej ceny na vybraný tovar, bonusu na nákup a pod. O príležitostných zľavách sú členovia programu informovaní emailom, SMS alebo tzv. push noifikáciou v mobilnej aplikácii. NIektoré zľavy je možné získať výlučne prostredníctvom mobilnej aplikácie Alza, ktorá je dostupná pre systémy iOS a Android, členom AlzaPlus+ preto odporúčame inštalovať si mobilnú aplikáciu. 

Alza môže podľa svojho uváženia poskytnúť členovi aj iné výhody, napr.

 1. dopravu zadarmo aj do AlzaPointov, (t. j. ďalších odberných miest Alzy u zmluvného partnera)

Tieto iné výhody však nie sú súčasťou AlzaPlus+ a ich poskytnutie je výlučne na rozhodnutí spoločnosti Alza.

V prípade tzv. objemného tovaru (napr. veľkých domácich spotrebičov, širokouhlých TV) si Alza vyhradzuje právo určiť počet kusov, ktorý je doručovaný zadarmo, vždy však aspoň jeden kus.

II. Časový rozsah služieb

Dopravu zadarmo je možné využívať kedykoľvek, ak nevyplýva z okolností niečo iné (napr. otváracej doby pobočiek a externých odberových miest).

Alza však nenesie zodpovednosť za technické problémy mimo sféry Alza (napr. nastavenie sietí, problémy s internetovým pripojením, problémy s limitom objemu prenesených dát na strane člena a pod.), ktoré môžu viesť k dočasnému prerušeniu alebo zníženiu kvality poskytovanej služby. 

Alza má ďalej právo bez predchádzajúceho oznámenia alebo náhrady dočasne a na najkratšiu možnú dobu zneprístupniť časť služby z dôvodu údržby a/alebo update a/alebo upgrade služby.

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci Alza nenesie zodpovednosť za zhoršenie kvality či obmedzenia poskytovanej služby.

III. Členstvo v AlzaPlus+

 • štandardné na dobu 1 mesiaca (30 dní),
 • zvýhodnené na dobu 1 roka (365 dní),
 • členstvo na základe voucheru na dobu uvedenú na voucheri.

Členstvo je možné získať:

 • vložením služby AlzaPlus+ do košíka a uhradením poplatku na eshope Alzy alebo jej aplikácii,
 • vložením voucheru (špeciálneho kódu) do košíka,
 • na ľubovoľnej pobočke Alzy uhradením poplatku.

Pri získaní členstva člen aktualizuje svoje osobné údaje na svojom zákazníckom účte v sekcii Moja Alza.

Podmienkou na získanie členstva je platba podporovanou platobnou kartou (aj GooglePay/ApplePay) a uloženie jej údajov. To neplatí v prípade aktivácie členstva na pobočke Alzy, alebo v prípade aktivácie členstva prostredníctvom voucheru, ktorý bol zákazníkovi poskytnutý ako kompenzácia zo strany Alzy; tieto spôsoby aktivácie členstva nevyžadujú uloženie údajov o platobnej karte. 

Majiteľ platobnej karty a osoba zaregistrovaná na danom zákazníckom účte musia byť totožné.

IV. Automatické predlžovanie a jeho zrušenie

1. Automatické predlžovanie

Mesačné členstvo bude automaticky predlžované na dobu trvania ďalšieho mesiaca, rovnako ako ročné bude predlžované o ďalší rok, a to v oboch prípadoch aj opakovane, až kým člen túto službu nezruší, alebo neoznámi Alze, že si už ďalšie automatické predlžovanie členstva nepraje.

Informácie o stave členstva sú k dispozícii v sekcii Moja Alza ›› Nastavenie účtu ›› AlzaPlus+. O blížiacom sa automatickom predĺžení alebo vypršaní členstva je člen informovaný vopred, formou emailu, SMS, alebo tzv. push notifikáciou.

Zrušiť členstvo je možné kedykoľvek vo svojom zákazníckom účte. Účinnosť zrušenia členstva nastáva až k poslednému dňu trvania, na ktorú bolo členstvo dojednané (s výnimkou odstúpenia podľa ods. 2 tohto článku IV).

V prípade, že členstvo v AlzaPlus+ vzniklo aktiváciou na pobočke platbou v hotovosti alebo vložením zodpovedajúceho voucheru bez uloženia údajov o platobnej karte, k automatickému predlžovaniu členstva nedochádza a uplynutím posledného dňa členstvo zaniká. Členstvo je možné predĺžiť uložením údajov o platobnej karte a zaplatením poplatku alebo vložením nového voucheru.

V prípade uhradenia členského poplatku kartou dochádza následne k automatickému predlžovaniu členstva podľa týchto podmienok, a to bez ohľadu na to, či prvá aktivácia členstva prebehla na pobočke alebo pomocou voucheru.

2. Odstúpenie (ukončenie členstva) do 14 dní od kúpy alebo automatického predĺženia

Člen môže odstúpiť od uzavretej zmluvy do 14 dní od kúpy, alebo do 14 dní od automatického predĺženia. Pokiaľ člen nečerpal žiadne výhody programu AlzaPlus+, môže od zmluvy odstúpiť kedykoľvek.

V prípade odstúpenia Alza vráti členovi uhradený poplatok; pokiaľ však člen pred odstúpením čerpal výhody AlzaPlus+, Alza vrátenú čiastku zníži o bežnú cenu týchto výhod. Ak bude bežná cena využitých výhod vyššia ako uhradený poplatok, uhradený poplatok sa nevracia.

V prípade odstúpenia po automatickom predĺžení Alza upozorňuje, že členovi vracia iba členský poplatok za práve prebiehajúce obdobie – členské poplatky za už uplynuté obdobia sa nevracajú (napr. ak člen nečerpal výhody programu AlzaPlus+ od mája a od zmluvy odstúpi v auguste, vracia sa členovi iba členský poplatok za august).

3. Úplné ukončenie programu

Ak dôjde zo strany Alza k úplnému ukončeniu AlzaPlus+, Alza vráti členovi pomernú časť uhradeného poplatku s ohľadom na počet mesiacov/dní, po ktoré služba nebude poskytovaná.

4. Alza Premium

Členstvo v AlzaPlus+ nie je možné kombinovať s členstvom v AlzaPremium. V prípade, že člen získa alebo si aktivuje členstvo Alza Premium v čase, keď má aktívne členstvo AlzaPlus+, stráca tým členstvo AlzaPlus+. Uhradený poplatok sa vracia len v prípade, že člen žiadne výhody členstva AlzaPlus+ nevyužil.

5. Vrátenie peňazí

Peniaze budú členovi vrátené na účet, z ktorého prebiehajú platby. V prípade, že došlo k platbe k iným spôsobom, bude zákazník ohľadom vrátenia alikvotnej časti uhradeného členského poplatku kontaktovaný prostredníctvom údajov uvedených v jeho registrácii.

V. Poplatok za členstvo

Aktuálna výška poplatku je uvedená na eshope/aplikácii Alzy.

V prípade uhradenia poplatku za členstvo prostredníctvom platobnej karty Alza upozorňuje, že takto zadané údaje o platobnej karte budú uchovávané po celú dobu trvania členstva a nie je možné tieto údaje odstrániť skôr, a to za účelom zaistenia plnenia povinností člena vyplývajúcich z týchto Podmienok. Člen iba môže v sekcii Moja Alza ›› Osobné údaje, zadať údaje o novej platobnej karte po jej overení zo strany poskytovateľa finančných služieb alebo sprostredkovateľa týchto služieb.

Mesačný poplatok bude Členovi strhávaný pravidelne vždy v rovnaký deň každého kalendárneho mesiaca trvania členstva na úhradu mesiaca nasledujúceho. Ak využije Člen možnosť uhradiť svoje členstvo formou jednorazovej úhrady 1× ročne, potom je poplatok za členstvo strhávaný každý kalendárny rok, vždy vo výročí prvej úhrady (respektíve 365 dní po prvej úhrade) ročného členstva.

Po úspešnom strhnutí poplatku za členstvo bude Členovi zaslaný emailom daňový doklad.

Poplatok bude členovi automaticky strhnutý z uloženej platobnej karty. Pokiaľ bude karta neplatná, alebo platba kartou neúspešná, bude Člen vyzvaný na zadanie novej karty alebo opakovanie platby. Pokiaľ nebude platba vykonaná ani do 4 dní po prvom pokuse o strhnutie poplatku, bude Členovi členstvo ukončené s okamžitou platnosťou. K automatickému strhávaniu nedochádza v prípade, že členstvo bolo aktivované prostredníctvom špeciálneho voucheru bez zadania údajov o platobnej karte alebo na pobočke Alzy platbou v hotovosti, a to ani v prípade, že má Člen vo svojej registrácii uloženú platobnú kartu.

Alza si vyhradzuje právo meniť poplatok za členstvo v prípade, že dôjde k predĺženiu členstva (vr. automatického predĺženia). O zmene výšky poplatku Alza informuje všetkých zákazníkov prostredníctvom svojho eshopu/aplikácie a súčasných členov informuje formou emailu. Prípadné zvýšenie poplatku pre súčasných členov nadobúda platnosť pri obnovovaní členstva.

VI. Povinnosti člena

1. Možné obmedzenia

AlzaPlus+ je určená výhradne na súkromné využitie. Je zakázané nakupovať produkty alebo služby za účelom ďalšieho predaja, prenájmu, pre svojich zákazníkov a/alebo členov, prípadne pre potenciálnych zákazníkov a/alebo potencionálnych členov, či za akýmkoľvek iným komerčným účelom.

Člen berie na vedomie, že môžu nastať situácie, keď niektoré zariadenie člena nebude plne kompatibilné s webovou stránkou alza.sk alebo mobilnou aplikáciou Alza, najmä v prípade, keď člen používa staršie verzie operačného systému (napr. Windows 98 na počítači) alebo zariadenie člena nie je nastavené v súlade s odporúčaním výrobcu. Funkčnosť výhod AlzaPlus+ môže byť na nekompatibilnom zariadení obmedzená.

2. Členstvo nie je možné previesť

Člen nemôže postúpiť alebo previesť svoje členstvo, alebo akékoľvek práva či záväzky z neho vyplývajúce, na tretiu osobu, a to ani bezodplatne.

3. Dodržiavanie pravidiel

Alza je oprávnená ihneď a bez náhrady ukončiť členstvo v prípade, že:

 • má dôvodné podozrenie, že člen používa dopravu zadarmo v rozpore s platnými zákonmi a/alebo dobrými mravmi, alebo na porušovanie práv tretích osôb alebo na páchanie či napomáhanie trestnej činnosti;
 • Alza má dôvodné podozrenie, že člen zneužil platobnú kartu, ktorej číslo má byť poskytnuté v rámci registrácie k AlzaPlus+;
 • Člen zneužíva, blokuje, pokúša sa narušiť stabilitu alebo modifikuje akúkoľvek súčasť internetových stránok/aplikácií Alzy;
 • Alza má dôvodné podozrenie, že skutočným používateľom je iná osoba ako registrovaný člen;
 • Člen poruší povinnosti stanovené v týchto podmienkach;
 • Člen – spotrebiteľ nevyužíva dopravu zadarmo výhradne pre súkromnú potrebu.

4. Zodpovednosť za svoje prístupové údaje

Člen je zodpovedný za ochranu a utajenie svojich prístupových údajov k zákazníckemu účtu (najmä heslo) a súhlasí s tým, že svoje heslo neoznámi nikomu inému a nebude používať účet, meno alebo heslo žiadneho iného člena. Alza nenesie zodpovednosť za použitie prihlasovacieho mena alebo hesla treťou osobou.

VII. Všeobecné ustanovenia

Alza si vyhradzuje právo na zmenu podmienok, a ich zmena je účinná odo dňa zverejnenia na Alze, ak nie je v podmienkach stanovené inak.

Člen – podnikateľ berie na vedomie, že nepodstatná zmena týchto podmienok nemusí byť členom oznámená, stačí jej zverejnenie na Alze.

O podstatných zmenách podmienok, ktoré sú v neprospech člena (napr. zmena výšky poplatku na ďalšie obdobie), Alza informuje člena vhodným spôsobom najneskôr 30 dní pred takto plánovanou zmenou. Člen má právo sa v lehote 30 dní od upozornenia vyjadriť, že so zmenou nesúhlasí. V prípade nesúhlasu s úpravou podmienok dôjde k zrušeniu členstva k poslednému dňu už uhradenej doby členstva a nebude automaticky predĺžené, počas tejto doby pre člena platia existujúce podmienky. Súhlas so zmeneným znením podmienok môže člen vyjadriť výslovne, alebo mlčky tým, že sa v lehote 30 dní nevyjadrí, že so zmenou nesúhlasí.

Ak dôjde zo strany Alza k úplnému ukončeniu AlzaPlus+, Alza vráti členovi pomernú časť uhradeného poplatku s ohľadom na počet mesiacov/dní, po ktoré služba nebude poskytovaná.

Peniaze budú Členovi vrátené na účet, z ktorého prebiehajú platby. V prípade, že došlo k platbe k iným spôsobom, bude zákazník ohľadom vrátenia alikvotnej časti uhradeného členského poplatku kontaktovaný prostredníctvom údajov uvedených v jeho registrácii.

Tieto podmienky sú platné a účinné od 9. 10. 2023. 

Obchodné podmienky na stiahnutie v PDF tu

Na vašom súkromí nám záleží

My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.

Viac informácií
Rozumiem Podrobné nastavenia Odmietnuť všetko
P-DC1-WEB14