Obnoviť stránku

Informácia o finančnom sprotredkovaní

Spoločnosť Alza.sk s. r. o.  so sídlom Bottova 6654/7, 811 09  Bratislava (ďalej len „Alza“) je zapísaná ako viazaný finančný agent v registri finančných agentov a finančných poradcov, v podregistri poskytovania úverov pod registračným číslom 149693 a je oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie od 30.11.2011. Klient si môže zápis overiť na www.nbs.sk alebo v Národnej banke Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava (ďalej len „Národná banka Slovenska“). Alza.sk vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s BNP Paribas Personal Finance SA, so sídlom Bd. Haussmann 1, 75009 Paríž, zapísaná v parížskom Registri obchodu a spoločností pod č. 542 097 902, konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom BNP Paribas Personal Finance, SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO:47 258 713, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2990/ B (ďalej len “Banka“). Uvedená písomná zmluva má výhradnú povahu. Alza.sk prijíma za sprostredkovanie finančnej služby peňažné plnenie od Banky. Na základe žiadosti klienta, Alza.sk poskytne klientovi informácie o výške tohto peňažného plnenia. Právnymi následkami uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere a/alebo zmluvy o revolvingovom spotrebiteľskom úvere a vydaní kreditnej karty a rámcovej zmluvy o poskytovaní platobných služieb (ďalej spolu len „zmluva o spotrebiteľskom úvere“) sú vznik práv a povinností klienta a banky vyplývajúcich z príslušnej zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Informácie o následkoch uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere sú uvedené tiež vo formulári pre štandardné informácie o spotrebiteľskom úvere a v základných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečený prostredníctvom dohľadu Národnej banky Slovenska. Pri zlyhaní úverovej inštitúcie ostávajú záväzky klienta platné až do uplynutia premlčacej lehoty. Pri zlyhaní úverovej inštitúcie môže prísť k postúpeniu záväzkov dlžníka voči veriteľovi inej úverovej inštitúcii, voči ktorej bude dlžník povinný naďalej plniť svoje záväzky zo zmluvy, pričom túto zmenu treba dlžníkovi oznámiť písomne. Alza.sk nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní a hlasovacích právach Banky a Banka ani BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach Alza.sk. Na postup Alza.sk pri vykonávaní finančného sprostredkovania je možné podať písomnú sťažnosť adresovanú Alza.sk, Banke alebo Národnej banke Slovenska. Spory vyplývajúce z finančného sprostredkovania je možné riešiť súdnou cestou alebo mimosúdnym vyrovnaním. Právnymi predpismi upravujúcimi mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania sú napr. zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení alebo zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii v platnom znení. Výška poplatku a príp. iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou je uvedená vo formulári pre štandardné informácie o spotrebiteľskom úvere a v základných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

P-DC1-WEB21